Bläddra:

1–50 av 208 träffar 1 2 3 4 5

accenttecken
accenttecken, accent, liten streckmarkering över vissa bokstäver vilken oftast anger ett visst uttal.
AD
AD, förkortning för art director.
aldiner
aldi´ner, benämning på böcker tryckta 1494–ca 1590 i Venedig av boktryckaren Aldus Manutius och hans efterlevande.
alinea
ali´nea, det korrekturtecken som markerar utgångsrad och nytt stycke med indrag.
Kerstin Anckers
Anckers, Kerstin, 1931–2012, skriftkonstnär och grafisk formgivare.
anfang
anfa´ng, initial, begynnelsebokstav, oftast versal, som görs större än texten i övrigt och ibland är speciellt utsmyckad.
anföringstecken
anföringstecken, citationstecken, liten streckmarkering (" eller »), som anger inledning eller avslutning av ett direkt citat.
apostrof
apostro´f, litet streck ('), som markerar att en eller flera bokstäver har utelämnats, t.ex. i på'n.
arksignatur
arksignatur, beteckning som anges på första sidan i ett tryckark för att underlätta bindningen.
art director
art director, AD, den person på t.ex. bokförlag, annonsbyrå, tidning eller liknande företag som har ansvaret för grafisk och konstnärlig utformning.
assurélinje
assurélinje, en grupp av tätt sammanfogade fina linjer, avsedda som underlag för skriven eller tryckt text (eller siffror), i syfte att försvåra radering eller förfalskning av texten.
asterisk
asteri´sk, tecken i form av en stjärna (*) som i en text markerar hänvisning till en not; numera oftast ersatt av en upphöjd (exponerad) siffra.
avstavning
avstavning, delning av ord i syfte att göra textens högermarginal jämnare eller fördelningen av tecken på olika rader jämnare.
John Bark
Bark, John, född 1958, grafisk formgivare inom främst dagspress- och tidskriftsdesign.
baslinje
baslinje, typografisk term för huvudlinjen i nederkant på de bokstäver som saknar underhäng, t.ex. a, b, c och d.
Bembo
Be´mbo, typsnitt skapat av Francesco Griffo för en bok av Pietro Bembo, utgiven av Aldus Manutius i Venedig 1495.
beskärning
beskärning, begränsning av fotografisk bild, i original eller reproduktion, för att koncentrera motivet och ta bort ovidkommande detaljer.
blankrad
blankrad, otryckt utrymme mellan två textrader, med samma mått (kägel) som dessa.
blockcitat
blockcitat, textcitat som skiljs ut genom att de formateras som egna stycken, oftast med extra indrag och ibland med mindre stil.
bokstavsstorlek
bokstavsstorlek, se teckengrad; jämför typografiska mått.
Neville Brody
Brody, Neville, född 1957, brittisk formgivare.
brödtext
brödtext, den löpande texten i en trycksak till skillnad från rubriker, bildtexter m.m.
Roman Cieslewicz
Cieślewicz, Roman, 1930–96, polsk grafisk formgivare, verksam i Paris från 1963.
citat
citat, ett mer eller mindre ordagrant återgivande av en formulering eller passus från tidigare skrift eller tal.
Hans Cogne
Cogne, Hans, född 1953, grafisk formgivare och fotograf, professor i grafisk formgivning på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) vid Göteborgs universitet 1998–99, 2000–2012 professor i grafisk design vid Konstfack, Stockholm.
deadline
deadline, stoppdatum, den tidpunkt när något måste vara avslutat, t.ex. när inga ändringar längre kan göras i ett manus eller ett bildoriginal.
DGI
DGI, examensbeteckning, förkortning för diplomerad från Grafiska institutet.
Didotsystemet
Didotsystemet, typografiskt måttsystem, skapat av François Ambroise Didot (1730–1804) och använt i många länder i Europa (dock ej Storbritannien).
direktinskrivning
direktinskrivning innebär inom pressen att en journalist skriver in sin artikel vid en terminal och sedan via det interna datanätet eller telenätet sänder texten till tidningens datoriserade sätteri.
dubbelmittel
dubbelmittel, typografisk måttenhet enligt Didotsystemet för bokstavsstorleken 28 punkter (10,53 mm).
dummy
dummy, provexemplar använt som hjälpmedel vid planering och produktion av trycksak, tidning eller tidskrift.
edera
edera, utge, utföra en edition.
edition
edition, utgåva av tryckt verk, musikaliskt verk m.m.
H C Ericson
Ericson, Hans Christer, 1945–2012, grafisk formgivare, fotograf, professor i grafisk formgivning på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) vid Göteborgs universitet 1991–97.
Roger Excoffon
Excoffon, Roger, 1910–83, fransk bokstavstecknare, konstnärlig ledare för stilgjuteriet Fonderie Olive i Marseille.
extremer
extremer, typsnitt som avviker från vedertagna bokstavsformer enligt Maximilien Vox klassifikationssystem.
faktaruta
faktaruta, benämning på en i en trycksak visuellt fristående strukturerad text med basfakta.
Festschrift
Festschrift, det tyska (och engelska) ordet för festskrift.
festskrift
festskrift, trycksak, i regel bestående av artiklar av olika personer – vanligen vetenskapliga uppsatser –, som utges med anledning av ett jubileum eller för att hedra en förtjänt person, ofta i samband med en högtidsdag.
fet stil
fet stil, inom typografin term för kraftig grovlek på bokstäver.
fi
fi, phi (phei), φ eller φ, Φ, den tjugoförsta bokstaven i det grekiska alfabetet.
flod
flod, grafisk term för ett skönhetsfel i typografisk sats som uppkommer då stora ordmellanrum står ungefär mitt över varandra i löpande brödtext, så att sammanhängande vita "floder" bildas.
font
font, en uppsättning (eller översikt över) de tecken som ingår i ett visst typsnitt.
Karl-Erik Forsberg
Forsberg, Karl-Erik, 1914–95, grafisk formgivare och målare, konstnärlig ledare hos Almqvist & Wiksell 1942–50 och hos Norstedts från 1950, hovgrafiker 1978; bror till Vidar Forsberg.
Pia Forsberg
Forsberg, Pia, född 1953, grafisk formgivare och illustratör, rektor och VD för Forsbergs Skola sedan starten 1991; dotter till Vidar Forsberg.
Vidar Forsberg
Forsberg, Vidar, 1921–92, grafisk formgivare och bokkonstnär, bror till Karl-Erik Forsberg.
fotnot
fotnot, not, notering, kort förklarande kommentar eller hänvisning satt med mindre stil än övrig brödtext och vanligen placerad nedtill på textsidan.
Pierre Simon Fournier
Fournier, Pierre Simon, 1712–68, fransk boktryckare och stilgjutare.
Johann Froben
Froben, Johann, lat. Johannes Frobenius, 1460–1527, tysk boktryckare, från 1491 verksam i Basel.
Adrian Frutiger
Frutiger, Adrian, född 1928, schweizisk-fransk bokstavskonstnär.

« föregående | nästa » 1 2 3 4 5

Sökkällor

Medier

Avancerade filtreringar

Tips

Via Sajtkartan kommer du också åt innehållet i Nationalencyklopedin!

A-G |  H-N |  O-U |  V-Ö