Bläddra:

1–50 av 452 träffar 1 2 3 4 ... 10

a
a, latinsk preposition och förled; se ab.
aa
a.a., förkortning för ad acta.
ab
ab, eller a, preposition och förled som uttrycker avlägsnande från, frånvaro av.
aberrant
aberra´nt, avvikande från det normala.
abessiv
abessiv, kasus i finska och samiska vilket anger avsaknad av något: finska raha-tta 'utan pengar'.
ab origine
ab origine, från ursprunget, från (första) början.
absent
abse´nt, kroppsligt eller själsligt frånvarande.
abstrus
abstru´s, dunkel, svårförståelig.
a Chr
a. Chr., a. Chr. n., förkortning för latin ante Christum (natum), 'före Kristi födelse'.
ackvisition
ackvisition, anskaffning av kunder, t.ex. försäkringstagare, annonsörer eller prenumeranter; nyförvärv, t.ex. till en samling.
acta
a´cta, handlingar (i ett ärende eller mål o.d.); litterär framställning av någons eller någras gärningar.
ad
ad, preposition och förled: till, till-.
ad
a.d., förkortning för ante diem.
ad acta
ad a´cta, a.a., (lägga eller lagd) till handlingarna.
addatur
adda´tur, adde, add., 'må tillsättas', 'tillsätt' (särskilt på recept).
ad infinitum
ad infini´tum, 'i det oändliga'.
ad interim
ad i´nterim, a.i., 'tills vidare'.
ad modum
ad mo´dum, 'på samma sätt som'.
ad mortem
ad mo´rtem, '(in)till döden'.
ad notam
ad no´tam, använt i uttrycket ta något ad notam, ta något (skrivet eller sagt) till efterrättelse, lägga något på minnet.
adult
adu´lt, vuxen, könsmogen.
affiliation
affiliation, upptagande som medlem.
afrikanisera
afrikanisera, frigöra område i Afrika från utländskt, i synnerhet västerländskt, inflytande.
aga
aga, turkisk titel för vissa hovtjänstemän och militärer.
agens
a´gens, verksam eller utlösande faktor, inom medicinen vanligen smittämne (infektiös agens).
ageusi
ageusi´, oförmåga att känna smak.
agglomerera
agglomerera, sammangyttra, koncentrera.
aggregera
aggregera, samla ihop; klumpa ihop sig.
aggressor
aggressor, angripare.
akribi
akribi´, vetenskaplig noggrannhet, exakthet.
akronym
akrony´m, initialförkortning bestående av initialerna från flera ord, t.ex. US (United States).
à la
à la, 'på samma sätt som', 'i likhet med'; ofta i namn på maträtter: "på NN:s sätt".
A-lag
A-lag, lag numro ett, främsta (klubb- eller lands)lag; i överförd användning ironiskt om socialt utslagna människor.
alcalde
alca´lde, styresman ("borgmästare") i spansk stad eller by.
alibi
a´libi, (bevis för) vistelse på annan ort än brottsplatsen vid tidpunkten för ett brott; i överförd bemärkelse ursäktande motivering för ett visst handlingssätt eller ställningstagande.
alika
a´lika, sydsvenskt dialektord för kaja; särskilt märks uttrycket full som en alika 'mycket berusad'.
alimentation
alimentation, näringstillförsel; levnadsuppehälle; underhåll (till exempelvis make eller barn).
allograf
allogra´f, en av samma linjemönster sammanhållen variant av ett grafem, t.ex. av r.
allons
allons, 'låtom oss gå!', 'framåt!', t.ex. i inledningen till Marseljäsen: Allons, enfants de la Patrie, 'Framåt I fäderneslandets barn'.
al pari
al pa´ri, till nominella värdet; jämför pari.
alter ego
alter e´go, (någons) andra jag, ställföreträdare, t.ex. en person i ett litterärt verk vilken fungerar som författarens språkrör.
alternans
alterna´ns, (om)växlande, regelbundet växlande mellan två möjligheter, tillstånd, lägen o.d.
alumn
alu´mn, lärjunge, elev.
am
a.m., förkortning för latin ante meridiem.
amfiboli
amfiboli´, dubbeltydighet; begreppsförvirring.
amusant
amusa´nt, roande, rolig, lustig.
amusera
amusera, roa, förströ.
analys
analys, verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning.
andinsk
andi´nsk, som avser bergskedjesystemet Anderna.
androfag
androfa´g, människoätare.

« föregående | nästa » 1 2 3 4 ... 10

Sökkällor

Medier

Avancerade filtreringar

Tips

Via Sajtkartan kommer du också åt innehållet i Nationalencyklopedin!

A-G |  H-N |  O-U |  V-Ö