GRUNDSKOLAN

Geografi

Kunskaper om hur jorden ser ut, varför den ser ut som den gör och hur den påverkas av oss människor är nödvändiga för att utveckla förståelse för hur vi kan uppnå ett hållbart samspel mellan människa och natur. Förtrogenhet med namn och geografiska begrepp och metoder lägger grunden till ett rumsligt medvetande. Att kunna se världen ur ett helhetsperspektiv förutsätter insikter i såväl naturgeografi som samhälls- och kulturgeografi.

Författare: Magnus Grahn och David Örbring.

Kontakta oss
VÅRT LÄROMEDEL I GEOGRAFI
 • Geografi 7–9

INNEHÅLLET INKLUDERAR
 • Läroplanstäckande text
 • Begreppsövningar
 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Tolkningsuppgifter
 • Skrivuppgifter
 • Extramaterial
 • Kartor
 • GIS-verktyg
 • Bilder och bildspel
 • Pedagogiska teckningar
 • Filmer
 • Interaktivitet
 • Quiz
 • Tabeller

Vårt mål

Gemensamt för alla kursdelar i vårt läromedel i geografi är momenten kartor och GIS/GST, namngeografi, geografiska metoder och viktiga begrepp. Med hjälp av dessa verktyg byggs grunden för en helhetssyn på hur världen ser ut och förmågan att göra geografiska analyser av omvärlden.


Tydlig struktur

Läromedlet utgår från ämnesplanen och bedömnings­kriterierna i Lgr 11. Det innebär att såväl elever som lärare enkelt kan följa läromedlets struktur och innehåll och vara säkra på att samtliga betygskriterier behandlas i relation till ämnets centrala innehåll.


Mulitimodalt

En tydlig och rikt illustrerad text kompletteras med specialskrivna fördjupningar, filmer, ändamålsenliga och lättanvända GIS-verktyg, kartor och animationer. Som lärare har du stora möjligheter att anpassa under­vis­ning­en utifrån olika lärstilar och elevernas förutsättningar. Vi uppdaterar vårt material kontinuerligt för att spegla förändringar såväl i närmiljön som globalt. Vårt läromedel i geografi har en unik fördel genom vår möjlighet att koppla begrepp till vårt stora och ständigt uppdaterade uppslagsverk.


Centrala teman

Med alla resurser får eleverna förståelse för hur mänsklig verksamhet påverkar klimatet och naturgeografin, hur jordens befolkning är fördelad samt konse­kvenserna av befolkningsförändringar och flyttströmmar. Andra centrala teman är sårbara platser, natur­resurser och energitillgångar, levnadsvillkor och hälsans geografi, urbangeografi samt hållbar utveckling. Det ger eleverna överblick och förtrogenhet med hur jorden ser ut och vilka förutsättningar som råder i olika delar av världen.