FN:s klimatrapport: Vad händer sedan?

Erland Källén , professor i dynamisk meteorologi vid Stockholms universitet

FN:s klimatrapport (IPCC) mottogs med ett enormt massmedialt uppbåd när den presenterades i Paris i början av februari i år. Den stora mötessalen i UNESCO-huset var sprängfylld med journalister, och TV-kamerorna stod upplinjerade i dubbla rader tvärs över hela salen.

Förstasidorna i de flesta stora dagstidningarna världen över dominerades av nyheten om klimatrapporten och TV-teamen jagade febrilt forskare för att få kommentarer. Denna IPCC-rapport fick ett betydligt större genomslag än den förra, som kom för sex år sedan. Frågan är nu hur dess budskap kommer att tas emot av politiker och i samhället?

Moraliskt dilemma

Rapporten pekar på nödvändigheten av att skära ner på utsläppen av växthusgaser, framför allt koldioxid. Även andra växthusgaser, som metan och dikväveoxid, skulle också behöva minska, men för de senare är jordbruket den huvudsakliga källan och det är svårt att begränsa livsmedelsproduktionen. För koldioxidens del gäller det att minska användningen av fossila bränslen, som kol och olja.

Främst kol finns i stora mängder runtom i världen, och om utvecklingsländerna ska kunna komma ikapp i-ländernas högre levnadsstandard är det rimligt att de kan använda sina kolreserver för att producera elektricitet. Även andra industriella processer som hänger samman med en ökad levnadsstandard leder till utsläpp av klimatpåverkande gaser.

Vilken rätt har i-länder, som starkt har bidragit till dagens klimatsituation, att kräva av utvecklingsländer att de inte använder sig av sina fossila bränslereserver? Det är ett svårt moraliskt dilemma att hitta lösningar på.

Ny teknik och nya levnadssätt

Ny teknik som i framtiden kan minska utsläppen av koldioxid finns under utveckling. Den mest lovande tekniken är att separera koldioxiden från rökgaserna i till exempel kolkraftverk och leda ner koldioxiden i marken. Djupt ner i jordytan finns porös bergrund eller vattensamlingar (akvifärer) som inte är mättade med koldioxid. Under högt tryck kan koldioxid lagras nere i dessa markskikt. Tekniken finns ännu inte utvecklad på industriell skala, men bland annat det svenska företaget Vattenfall ligger långt framme med en försöksanläggning i Tyskland.

Kärnkraft (kärnenergi) är också ett alternativ för elproduktion. Enligt min mening är kärnkraften ett betydligt miljövänligare alternativ än smutsig kolkraft. Hela världens energibehov kan inte lösas med utbyggd kärnkraft, men tekniken finns färdigutvecklad och kommer ganska säkert att utnyttjas mer i framtiden.

Slutligen måste vi bli bättre på att ta till vara energibesparingar. Bränslesnåla bilar och ett mer effektivt utnyttjande av transportnätet är några områden som har en stor besparingspotential.

Extern länk:

  • Naturvårdsverket (här finns klimatrapporten i sammanfattning och en länk till IPCC).

 (Artikeln publicerad 2007-02-14)

FN:s klimatrapport: Vad händer sedan?
http://www.ne.se/rep/fns-klimatrapport-vad-händer-sedan
Nationalencyklopedin, 2014-10-22 Kopiera källangivelse

Relaterade artiklar

Relaterade reportage

Relaterade ämnen

Nationalencyklopedin

Kontakt