1. överlåtelse

    överlåtelse, juridisk term för överföring av äganderätt.
  2. överlåtelse av företag

    överlåtelse av företag, övergång av ett företag genom köp eller annan rättshandling från ett rättssubjekt till ett annat.
  3. överlåta

    ö`verlåta verb överlät överlåtit överlåten överlåtna, pres. överlåter ORDLED: över--låt-er SUBST.: överlåtande; överlåtelse (till 1)
    Svensk ordbok
  4. överlåtelse

    ö`verlåtelse subst. ~n ~r ORDLED: över--låt-els-en
    Svensk ordbok
  5. Martin Luther

    Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
  6. regeringsformen

    regeringsformen, RF, (1974:152), Sveriges främsta grundlag, tillkommen 1974.
  7. majgreve

    majgreve, rollgestalt i upptåg som ingick i det senmedeltida maj- eller pingstfirandet i det forna danska kulturområdet mot bakgrund av ett kontinentalt festmönster.

  8. ekologism

    ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt närstående miljögrupper och organisationer världen runt.
  9. anarkism

    anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
  10. kollektivavtal

    kollektivavtal, enligt medbestämmandelagen (MBL) ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.