1. indelningsverket

  indelningsverket, administrativt system för hantering av statens inkomster och utgifter inom äldre svensk förvaltning.
 2. soldattorp

  soldattorp, torp som under indelningsverket var upplåtet åt en soldat för dennes försörjning.
 3. indelt soldat

  indelt soldat, soldat inom det militära indelningsverket.
 4. ständiga knektehållet

  ständiga knektehållet, en del av det militära indelningsverket.
 5. rusthåll

  rusthåll, hemman som anskaffade och underhöll ryttare med häst och utrustning.
 6. officersboställe

  officersboställe, jordbruksfastighet som staten genom Karl XI:s indelningsverk från slutet av 1600-talet fram till 1879 upplät som bostad och löneersättning till krigsmaktens officerare; jämför boställe.
 7. båtsman

  båtsman, indelt militär som i det svenska indelningsverket tilldelades örlogsflottan för tjänstgöring ombord, och som för sitt uppehälle tilldelades ett båtsmanstorp.
 8. beställningshemman

  beställningshemman, frihemman, fördelshemman, löningshemman, beteckning som användes inom indelningsverket och avsåg gård eller hemman vars räntor skulle användas till befälslöner inom den svenska krigsmakten.
 9. Karl XI

  Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, svensk kung från 1660, son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora.
 10. knekt

  knekt, förr benämning på underordnade manliga befattningshavare av skilda slag, t.ex. fångknekt, slottsknekt, stallknekt, foderknekt.