1. indelningsverket

  indelningsverket, administrativt system för hantering av statens inkomster och utgifter inom äldre svensk förvaltning.

 2. indelt soldat

  indelt soldat, soldat inom det militära indelningsverket.
 3. ständiga knektehållet

  ständiga knektehållet, en del av det militära indelningsverket.
 4. soldattorp

  soldattorp, torp som under indelningsverket var upplåtet åt en soldat för dennes försörjning.
 5. rusthåll

  rusthåll, hemman som anskaffade och underhöll ryttare med häst och utrustning.
 6. vargering

  vargering , organisation för att redan i fredstid sätta upp reservmanskap till den indelta armén (jämför indelningsverket).
 7. officersboställe

  officersboställe, jordbruksfastighet som staten genom Karl XI:s indelningsverk från slutet av 1600-talet fram till 1879 upplät som bostad och löneersättning till krigsmaktens officerare; jämför boställe.
 8. beställningshemman

  beställningshemman, frihemman, fördelshemman, löningshemman, beteckning som användes inom indelningsverket och avsåg gård eller hemman vars räntor skulle användas till befälslöner inom den svenska krigsmakten.
 9. rote

  rote, äldre benämning på ett antal markägare som tillsammans hade att utföra vissa åtaganden som ålagts dem av myndigheterna.
 10. Skåningarna

  Skåningarna, Skånska partiet , benämning på en regeringsvänlig gruppering inom första kammaren under 1870-talet.