1. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 321,2 miljoner invånare (2015).

 2. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 3. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa; 528 447 km2, varav 407 311 km2 är landareal, 9 920 881 invånare (2016).

 4. franska revolutionen

  franska revolutionen, de politiska omvälvningar i Frankrike 1789–99 varunder kungamakten och de feodala privilegierna avskaffades.
 5. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 6. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 7. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 8. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 9. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.
 10. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.