1. publikation

  publikation, benämning på skrift som mångfaldigas för distribution till allmänheten.
 2. publikation

  publikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: publ-ik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. publikationsbrott

  publikationsbrott, term som ofta avser detsamma som tryckfrihetsbrott men ibland bara vissa av dessa.
 4. tidning

  tidning, periodisk publikation, se dagstidning.
 5. Kongressen

  Kongressen, den federala lagstiftande församlingen i USA, bestående av senaten med 100 ledamöter (två från varje delstat) och representanthuset (med 435 ledamöter, valda i relation till delstaternas folkmängd).
 6. tryckfrihetsförordningen

  tryckfrihetsförordningen, TF, grundlag som reglerar yttrandefriheten i tryckta skrifter, främst tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.
 7. tryckfrihet

  tryckfrihet, form av yttrandefrihet som främst gäller tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.

 8. dagstidning

  dagstidning, periodiskt utgiven (tryckt) publikation, avsedd för spridning bland allmänheten och innehållande allmänna nyheter.
 9. jultidning

  jultidning, publikation med förströelseläsning som utges vid julen och som innehållsligt anknyter mer eller mindre till julhögtiden.
 10. Statens offentliga utredningar

  Statens offentliga utredningar, SOU, en serie tryckta publikationer som har getts ut löpande sedan 1922.