Albanien, stat på den västra delen av Balkanhalvön i sydöstra Europa; 29 000 km2, 3

(15 av 114 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
 • Författare:
 • Jan von Konow
 • Örjan Sjöberg

Inledning

Albanien ligger på västra Balkanhalvön i sydöstra Europa. Landets norra, östra och södra delar består av bergigt högland, medan de västra delarna

(21 av 153 ord)
 • Författare:
 • Anders Jönsson

Natur

Terrängformer och berggrund

Albaniens terrängförhållanden präglas i hög grad av att landet utgör en del av den dinariska bergskedjezonen, en fortsättning åt sydöst av Östalperna. Berggrunden härstammar huvudsakligen från mesozoisk tid, medan själva bergskedjeveckningen med sina nordväst–sydöstliga veckaxlar ägde rum i tertiär tid. Berggrunden utgörs mestadels av kalksten

(45 av 325 ord)
 • Författare:
 • Sven Behrens

Klimat

Klimatet visar stor variation. Kustområdet har medelhavsklimat med varma somrar och

(10 av 75 ord)
 • Författare:
 • Sven Behrens

Växt- och djurliv

Albanien var ursprungligen skogbevuxet med olika ekar, tallar, östlig avenbok och, på högre höjd, bok, men skogarna

(16 av 118 ord)
 • Författare:
 • Ulf Gärdenfors

Naturskydd

Trots att Albanien är ett litet och fattigt land fanns det

(10 av 25 ord)
 • Författare:
 • Ragnar Hall

Befolkning

Befolkningen utgörs till övervägande delen av albaner. Enligt folkräkningen 1989 uppgick de till 98 procent av befolkningen, med minoritetsinslag av greker och ett mindre antal slaver, i huvudsak makedonier. Siffrorna har ifrågasatts såväl från grekisk som från makedonsk sida, men har sin största brist i att minoritetsgrupperna romer och vlacher (arumäner

(50 av 360 ord)
 • Författare:
 • Örjan Sjöberg

Språk

Officiellt språk och modersmål för majoriteten av befolkningen är albanska, ett

(10 av 60 ord)
 • Författare:
 • Adolf Dahl
 • Alvar Ellegård
 • Thomas Rosén

Religion

Kristendomen har sedan 100-talet haft fäste i landet. Under 1000-talet bedrev den östromerska kyrkan mission i området, medan franciskanerna etablerade sig där på 1300-talet, i

(27 av 198 ord)
 • Författare:
 • Per Beskow
 • Örjan Sjöberg

Utbildning

Enligt officiell historieskrivning startades den första albanskspråkiga skolan 1887, i Korçë. Fram till dess, och för en lång tid framöver, bedrevs undervisning främst av religiösa organisationer, och då på främmande språk. Standardiseringen av det albanska alfabetet 1908 och den nya turkiska konstitutionen samma år innebar en kraftig men kortvarig expansion

(49 av 355 ord)
 • Författare:
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Örjan Sjöberg

Sociala förhållanden

Pensioner och sjukförsäkringar, som statsanställda åtnjutit sedan 1940-talet, omfattar sedan 1971 även kooperativens medlemmar. Sedan 1963 är medicinsk behandling fri för alla, medan läkemedel subventioneras. Mödrar har rätt till 6 månaders ledighet vid barnafödande. Övrig social service, t.ex. barnomsorg

(40 av 292 ord)
 • Författare:
 • Barbro Blomberg
 • Örjan Sjöberg

Näringsliv

Albaniens ekonomi har förbättrats avsevärt under de senaste åren och tillväxttakten har överträffat många andra länders i regionen. Landet anses dock fortfarande vara ett av de fattigaste i Europa. Tillväxten under 00-talet har skett främst inom sevice- och tjänstenäringarna samt handel; numera bidrar service och tjänster med

(47 av 340 ord)
 • Författare:
 • Örjan Sjöberg

Jordbruk

Åkerbruk och boskapsskötsel är av tradition viktigt för den albanska ekonomin. Jordbruket bidrar med 20 procent till BNP och sysselsätter hälften av landets arbetsstyrka. Totalt finns nära 700 000 ha brukningsbar mark, inklusive stora under mellan- och efterkrigstiden utdikade och

(39 av 285 ord)
 • Författare:
 • Örjan Sjöberg

Skogsbruk

Ca 40 procent av landets areal beräknas vara täckt av skog

(10 av 45 ord)
 • Författare:
 • Örjan Sjöberg

Fiske

Fisket är i huvudsak kustnära, och Albaniens fiskeflotta har tillgång till

(10 av 51 ord)
 • Författare:
 • Örjan Sjöberg

Mineral

Gruvnäringen och metallurgin är uppbyggda kring rika mineralfyndigheter av främst krom och koppar. Produktionen mötte

(14 av 104 ord)
 • Författare:
 • Örjan Sjöberg

Energi

Sedan 1930-talet har olja utvunnits på slättlandet söder om floden Shkumbin. Produktionen har

(13 av 94 ord)
 • Författare:
 • Örjan Sjöberg

Industri

Albaniens industrisektor är liten, men har upplevt en stark tillväxt under 00

(11 av 81 ord)
 • Författare:
 • Örjan Sjöberg

Utrikeshandel

Från att ha reglerats av ett statligt monopol är utrikeshandeln nu

(10 av 55 ord)
 • Författare:
 • Örjan Sjöberg

Turism och gastronomi

Sedan 1990 har antalet utländska turister ökat från 30 000 besökarna till 2,7 miljoner (2008). Majoriteten av turisterna består av albaner som kommer från angränsande

(25 av 182 ord)
 • Författare:
 • Tove Janson Borglund

Kommunikationer

Transportnätets ryggrad är det landsvägsnät som tillkom under 1900-talet. Det har

(11 av 84 ord)
 • Författare:
 • Örjan Sjöberg

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Albanien är liten (35 tidningsex. per 1 000 inv., 2000). Fram till 1991 kontrollerades massmedierna av kommunistpartiet

(18 av 135 ord)
 • Författare:
 • Karl Erik Gustafsson

Statsskick och politik

Sedan 1992 är Albanien en demokratisk republik med ett enkammarparlament. Redan 1991 förändrades den tidigare stalinistiska konstitutionen som angav Albanska arbetarpartiet som det enda tillåtna, men det skulle dröja ända till november 1998 innan Albanien fick en ny konstitution. År 1994 antog parlamentet, med stark majoritet för det demokratiska partiet, en ny konstitution, som skulle stärka presidentens befogenheter väsentligt. Detta avvisades dock i en folkomröstning samma månad. I samband med valet efter den albanska statskollapsen i juni 1997 genomfördes en folkomröstning

(80 av 602 ord)
 • Författare:
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz
 • Örjan Sturesjö

Rättsväsen

Under kommunisttiden hade Albanien ett rättssystem skapat enligt sovjetiska förebilder från

(10 av 38 ord)
 • Författare:
 • Ulf Arvidsson
 • Michael Bogdan

Försvar

Albanien har efter 1945 genomgått en omfattande förändringsprocess. Landet var medlem av Warszawapakten från 1955 men lämnade densamma 1968 för att närma sig Kina. Från 1976, dvs. efter Mao Zedongs död

(30 av 221 ord)
 • Författare:
 • Göran Andersson

Litteratur

Den albanska litteraturens utveckling motarbetades av det osmanska styret och hämmades länge av regional och konfessionell splittring. Först med den s.k. rilindje, den nationella renässansen under senare hälften av 1800-talet, grundades en modern

(34 av 243 ord)
 • Författare:
 • Bengt A. Lundberg

Musik

Först under 1900-talet började den europeiska konstmusiken få fotfäste i Albanien, vars musikliv än i dag är grundat på en

(20 av 147 ord)
 • Författare:
 • Jan Ling

Folkkultur

Folkkulturen är besläktad med andra folkkulturer på Balkan men har också unika drag. Den har en stark ställning, vilket har att göra med att urban högreståndskultur haft svag förankring och liten

(30 av 217 ord)
 • Författare:
 • Bo G. Nilsson
 • Owe Ronström

Förhistoria

Efter europeiska förhållanden är Albaniens förhistoria ännu (1996) ofullständigt känd. De äldsta fynden är från mellanpaleolitikum (ca 300 000–40 000 år sedan), men bristen på

(25 av 181 ord)
 • Författare:
 • Johan Callmer

Historia

Albanien har legat i skärningspunkten mellan olika stormakter, språk och religioner. Greker och romare, goter och bysantiner, serber och bulgarer, sicilianare och venetianare, turkar, italienare och tyskar har alla lagt under sig området för kortare eller längre perioder. Under romartiden räknades det som en del av provinserna Illyrien och Epirus. När romarriket delades år 395 kom det att lyda under Östromerska riket. Bergsstammarna behöll dock i stor utsträckning sin självständighet. Under 1100-talet bildades den första albanska staten, men den blev

(80 av 1 681 ord)
 • Författare:
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz

Litteraturanvisning

Litteratur:
E.S. Skendi, Albania ( 1957);
K. Bihiku, A history of Albanian literature ( 1980);
U. Qvick (utgivare), Örnarna och bergen: Albansk poesi ( 1979).
Folkkultur:
Bo G. Nilsson, ”Etnografisk forskning i Albanien”, Rig 61 ( 1978).
Historia:
Oliver Jens (utgivare), Albanische Geschichte: Stand und Perspektiven der Forschung ( 2009);
P. Lendvai, Das einsame Albanien ( 1985);
A. Logoreci, The Albanians: Europe’s forgotten survivors ( 1977);
J. Myrdal, Den albanska utmaningen 1968–1986 ( 1987);
Owen Pearson, Albania in Occupation and War: From Fascism to Communism 1940–1945 ( 2006);
P.R. Prifti, Socialist Albania Since 1944: Domestic and Foreign Development ( 1978).