destillation (latin destillaʹtio ’drypande’, ’nedflytande’, av destiʹllo ’droppa ned’), separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar). Om en del av vätskeblandningen förångas och ångan därefter kondenseras kommer därför destillatet (kondensatet) att vara anrikat på någon av den ursprungliga vätskeblandningens komponenter. Principens detaljer demonstreras i ett enkelt fall i texten nedan i anslutning till bild 1. Stor

(80 av 740 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Urban Grén

Teknisk utformning

För att få god renhet hos produkterna låter man separationen ske i steg med successiv kontakt mellan ånga och återförd vätska (återflöde). Detta kan åstadkommas i ett vertikalt, cylindriskt kärl, en kolonn, som försetts med bottnar eller packning så att ett effektivt massutbyte kan ske mellan ånga och vätska.

Blandningen som skall destilleras matas in på lämplig botten i kolonnen (se bild 3) och man erhåller två produkter, ett destillat i toppen av kolonnen och ett bottenuttag nedtill. Längst

(78 av 560 ord)

Speciella förfaranden

En förstärkarkolonn är en kolonn avsedd för att ur ett ofta förångat tillflöde avlägsna mindre mängder av en mindre flyktig komponent. En avdrivarkolonn eller stripper är en kolonn i vilken mindre mängder av mycket flyktiga komponenter avlägsnas. Denna typ av kolonn används ofta för att

(44 av 316 ord)

Energiaspekter

Under en destillation krävs stora energimängder vid förångningen. Energibesparande åtgärder är

(10 av 68 ord)
  • Författare:
  • Urban Grén
  • Claes Åquist

Destillation av alkoholdrycker

I fråga om alkoholdrycker används destillation för att höja alkoholhalten. Konsten att destillera alkoholhaltiga drycker kom till västerlandet på 1300-talet. Det ursprungliga sättet att destillera alkoholhaltiga drycker

(27 av 193 ord)
  • Författare:
  • Urban Laurin

Historia

Destillation är känd ända sedan antiken och finns omnämnd av Aristoteles (300-talet f.Kr.). I Alexandria (0–200 e.Kr

(20 av 143 ord)
  • Författare:
  • Urban Grén
  • Claes Åquist

Litteraturanvisning

R.W. Rousseau (utgivare), Handbook of Separation Process Technology (1987).