Libanon, stat i Mellanöstern; 10 452 km2, 5 miljoner invånare (2014

(11 av 80 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
 • Författare:
 • Hans Holmén
 • Jan von Konow

Inledning

Huvuddelen av landet uppfylls av en 170 km lång och 10–55 km bred bergsrygg. Väster om den finns en smal

(20 av 147 ord)
 • Författare:
 • Anders Jönsson

Natur

Terrängformer och berggrund

Libanon har en starkt utpräglad relief med höjder på över 3 000 m ö.h. Större delen av landet är bergigt och sluttningsytor dominerar därför. Libanon indelas vanligen i fyra topografiska regioner, alla med

(33 av 241 ord)
 • Författare:
 • Sven Behrens

Klimat

Klimatet i Libanon är av varmtempererad, mediterran typ och präglas av närheten till

(12 av 90 ord)
 • Författare:
 • Sven Behrens

Växtliv

Floran är huvudsakligen mediterran och präglad av vinterregn. Längs havet finner man en rik örtflora med bland annat många arter kransblommiga

(20 av 147 ord)
 • Författare:
 • Arne Anderberg

Djurliv

Det finns nästan inga större däggdjur kvar till följd av jakt och av att naturliga

(14 av 106 ord)
 • Författare:
 • Ragnar Hall

Naturskydd

Libanon hade 2010 en nationalpark, Mashgara, i söder. Dessutom fanns fyra

(10 av 23 ord)
 • Författare:
 • Ulf Gärdenfors

Befolkning

Libanons inhemska befolkning uppskattades 2014 till 5 miljoner. Dessutom lever cirka 400 000 Palestinaflyktingar i landet. Ingen folkräkning har genomförts sedan 1932, och alla befolkningsuppgifter är ytterst osäkra. År 2014 beräknades landet ha en genomsnittlig befolkningstäthet av 478 invånare per km2. Invånarna är dock ojämnt fördelade; kustzonen är mest tättbefolkad, medan det bergiga inlandet och

(55 av 396 ord)
 • Författare:
 • Tomas Gerholm
 • Ingvar Svanberg
 • Hans Holmén

Språk

Officiellt språk är högarabiska. Dominerande talspråk är sydlevantinsk nyarabiska. Engelska och

(10 av 28 ord)
 • Författare:
 • Östen Dahl

Religion

Det libanesiska samhället är, liksom det politiska systemet, uppbyggt på religionstillhörighet och etnisk grupp (jämför avsnitten Befolkning samt Statsskick och politik). Libanon har ingen officiell statsreligion men varje libanes måste tillhöra någon av de

(33 av 237 ord)
 • Författare:
 • Leif Stenberg
 • Philip Halldén

Utbildning

Den libanesiska grundskolan är uppdelad på två stadier: en obligatorisk primärskola, från 6 till 11 års ålder, och

(17 av 124 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Sociala förhållanden

Social- och hälsovård ges främst i privat regi. År 1990 hade Libanon en läkare på drygt 400 invånare

(17 av 124 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Näringsliv

Libanon har få naturresurser, och handel och service har länge varit de dominerande näringsgrenarna. Före inbördeskrigets utbrott 1975 var Libanon

(19 av 142 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Jordbruk

Mer än hälften av landets yta består av berg, träskmark och öken, och 8

(13 av 97 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Industri

Industrin sysselsätter cirka 25 procent av Libanons arbetsstyrka. Före inbördeskrigets utbrott räknades Libanon

(12 av 86 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Utrikeshandel

Libanon har länge haft ett betydande underskott i handelsbalansen. Före 1975 motsvarade värdet av Libanons traditionella

(15 av 111 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Turism och gastronomi

Libanon var före inbördeskriget ett populärt turistland. Turistpotentialen är stor när väl infrastrukturen fungerar, men återkommande krig och politiska oroligheter under 2000-talet har medfört att turistströmmarna till landet varierat mycket. År 2012 besöktes landet av 1,4 miljoner, vilket var en nedgång med drygt 800 000 sedan

(47 av 340 ord)
 • Författare:
 • Tove Janson Borglund

Kommunikationer

Infrastruktur och kommunikationer skadades allvarligt under inbördeskriget. Beiruts internationella flygplats (Khalda), som före

(12 av 86 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Massmedier

Under 1960-talet utvecklades pressen i Libanon till den viktigaste och friaste i Mellanöstern. Trots inbördeskriget och därav följande inskränkningar i tryckfriheten har de

(23 av 168 ord)
 • Författare:
 • Lennart Weibull

Statsskick och politik

Libanons politiska system är alltjämt till stor del baserat på den s.k. nationella pakten från 1943, en muntlig överenskommelse mellan kristna och muslimer för att bevara balansen dem emellan och fördela de politiska posterna efter religionstillhörighet. Presidenten skulle enligt pakten vara maronit (kristen), premiärministern sunnimuslim, talmannen shiamuslim etc. och antalet kristna respektive muslimer skulle i parlamentet förhålla sig enligt proportionerna 6:5. Denna maktfördelning baserades på landets sista folkräkning, anordnad av fransmännen 1932. Den nationella pakten omöjliggjorde framväxten av en

(80 av 716 ord)
 • Författare:
 • Beatrice Zeidler-Blomberg
 • Sune Persson

Rättsväsen

Rätten i Libanon är för det mesta kodifierad, dock med undantag av familjerätten, där

(13 av 94 ord)
 • Författare:
 • Ulf Arvidsson
 • Michael Bogdan

Mänskliga rättigheter

Det möjligen mest utmärkande för Libanons sociala och politiska struktur är dess varierande religiösa sammansättning. Historiskt sett har landet fungerat som en fristad för förföljda kristna och muslimska sekter.

Genom kriget i Syrien

(32 av 229 ord)
 • Författare:
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Jessica Christoffersen

Försvar

Läget i Libanon efter det långvariga inbördeskriget stabiliserades 1991; flertalet halvmilitära förband representerande olika intressegrupper demobiliserades och deras materiel överlämnades till regeringsstyrkorna. Vänskapsavtal slöts mellan Syrien och Libanon

(27 av 197 ord)
 • Författare:
 • Göran Andersson

Litteratur

Den nutida litteraturen präglas främst av klassisk arabisk–islamisk tradition (se arabisk litteratur), men också av östkyrkorna och av den västerländska missionsrörelsen från Frankrike och USA. Den kulturella debatten har präglats

(30 av 215 ord)
 • Författare:
 • Tryggve Kronholm

Drama och teater

Teatern har gamla anor i Libanon och den moderna arabiska teaterns grundare var en libanes, Marun Naqqash, som översatte Molières ”Den

(21 av 151 ord)
 • Författare:
 • Tryggve Kronholm

Musik

Libanon kännetecknas av en rik flora av heterogena musikstilar där arabisk musik och ålderdomlig

(13 av 97 ord)
 • Författare:
 • Olof Axelsson

Förhistoria

Libanons förhistoria löper delvis parallellt med den i nuvarande Israel. Redskapsfynd tyder på att människor (Homo erectus) uppehållit sig i området redan för ca 1,5 miljoner år sedan

(28 av 202 ord)
 • Författare:
 • Magnus Ottosson

Historia

Mellan 559 och 333 f.Kr. var Libanon en del av perserrikets femte satrapi (provins) och befolkningen tvångsrekryterades i persernas strider mot grekerna. Då kung Straton av Sidon inledde kontakter med de senare lät Artaxerxes III bränna ned staden 350 f.Kr. Efter slaget vid Issos 333 f.Kr. öppnade alla städer sina portar för Alexander den store utom Tyros, som förstördes. Under det seleukidiska styret efter Alexanders död skedde en omfattande hellenisering.

Med Pompejus erövringar 64 f.Kr. inlemmades Libanon

(80 av 1 516 ord)
 • Författare:
 • Beatrice Zeidler-Blomberg
 • Sune Persson
 • Magnus Ottosson

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
H. Cobban, The Making of Modern Lebanon (1985).
Religion:
M. Kuderna, Christliche Gruppen im Libanon (1983);
U. Steinbach & R. Robert, Der Nahe und Mittlere Osten 1–2 (1988).
Drama och teater:
D. Bellmann, Arabische Kultur der Gegenwart (1984);
A. Choulhod, Marun Abbud (1989).
Förhistoria:
K.-H. Bernhardt, Der Alte Libanon (1977);
L. Copeland & P.J. Wescombe, Inventory of Stone-Age Sites in Lebanon (1965).
Historia:
L. Abul-Husn, The Lebanese Conflict: Looking Inward (1998);
H. Cobban, The Making of Modern Lebanon (1985);
P.K. Hitti, Lebanon in History (1967);
E. Picard, Lebanon: A Shattered Country (1996). ;
Fawwaz Traboulsi, A history of modern Lebanon (2007).