Peruʹ, stat i västra Sydamerika; 1,3 miljoner km2, 30,8

(11 av 82 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
 • Författare:
 • Jan von Konow
 • Joakim Olofsson

Inledning

Peru består av tre naturregioner: en ökenartad kustslätt i väster, Andernas bergsområde i de mellersta delarna och Amazonasbäckenets skogklädda lågland i nordöstra Peru. Höjdförhållanden och vindar

(25 av 184 ord)
 • Författare:
 • Anders Jönsson

Natur

Terrängformer och berggrund

Peru består av tre geografiska huvudregioner, alla utsträckta i nordväst–sydöstlig riktning.

Den västligaste är kustslätten, som är en smal, 40–50 km bred, torr och ökenartad kustremsa med sandöknen Sechuras längst i nordväst

(33 av 237 ord)
 • Författare:
 • Sven Behrens

Klimat

Höjdförhållanden och vindar ger mycket olika klimatförhållanden i väster och öster. Kustslätten är torr med en nederbörd

(16 av 120 ord)
 • Författare:
 • Sven Behrens

Växtliv

Längs kusten i södra och meller­sta Peru, där havsdimmorna sveper in, utbreder sig en av örter dominerad vegetation som kallas loma. I

(22 av 160 ord)
 • Författare:
 • Arne Anderberg

Djurliv

Faunan är synnerligen rik på grund av de mycket varierande biotoperna. Bl.a. finns det mer än 1 700 arter fåglar (artrikaste landet i världen) och ca 340

(27 av 199 ord)
 • Författare:
 • Ragnar Hall

Naturskydd

År 2010 fanns det nio nationalparker i Peru. De största var

(10 av 76 ord)
 • Författare:
 • Ulf Gärdenfors

Befolkning

Peru har en genomsnittlig befolkningstäthet av 24 invånare per km2. En stor del av invånarna bor i kustregionen, medan den östra delen med Andernas östra bergssluttningar och den angränsande regnskogen, som utgör över 60 procent av landets yta, hyser endast cirka 5 procent. År 2014 bodde 75 procent av landets befolkning i städer, av vilka Limas storstadsområde (inklusive staden Callao) är helt

(62 av 444 ord)
 • Författare:
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Joakim Olofsson

Språk

Spanska är officiellt språk och modersmål för ca 84 % av landets

(10 av 56 ord)
 • Författare:
 • Lars Magnus Hedin

Religion

Inkarikets religiösa arv är levande i den andinska folkliga fromheten, trots

(10 av 78 ord)
 • Författare:
 • Per Beskow
 • Manfred Hofmann

Utbildning

Utbildningsväsendet i Peru har sedan 1960-talets början expanderat starkt i samband med den snabba urbaniseringen. Samtidigt har statens inflytande över styrning och finansiering

(23 av 167 ord)
 • Författare:
 • Torsten Husén
 • NE-redaktionen (uppdatering)

Sociala förhållanden

Liksom de flesta andra länder i Sydamerika präglas Peru av stora sociala skillnader. Levnadsstandarden varierar mycket beroende på klass, etnisk tillhörighet och mellan regioner. De spansktalande mestiserna utgör majoriteten av en

(30 av 217 ord)
 • Författare:
 • Anders Nergaard
 • Frans af Schmidt
 • Jessica Christoffersen

Näringsliv

Efter ett krisdrabbat 1980-tal infördes under 1990-talet ett strängt stabiliserings- och omstruktureringsprogram med genomgripande

(15 av 109 ord)
 • Författare:
 • Dag Retsö

Jordbruk

Omkring hälften av Perus jordbruksareal ligger i det andinska höglandet, där odling av majs och potatis till självhushåll dominerar men

(19 av 140 ord)
 • Författare:
 • Joakim Olofsson
 • Dag Retsö

Skogsbruk

Andernas östra sluttningar och den angränsande regnskogsregionen i öster utgör över

(10 av 65 ord)
 • Författare:
 • Joakim Olofsson

Fiske

Från att ha varit av liten betydelse i början av 1950-talet expanderade Perus fiske till

(15 av 108 ord)
 • Författare:
 • Joakim Olofsson
 • Dag Retsö

Mineral

Peru har rika mineraltillgångar, band annat guld, koppar, zink, silver, bly, tenn och järn, och hör till världens främsta producenter och exportörer av flera mineral

(24 av 173 ord)
 • Författare:
 • Joakim Olofsson
 • Dag Retsö

Energi

Peru har stora energitillgångar i form av fossila bränslen. Förutom olja finns

(11 av 85 ord)
 • Författare:
 • Joakim Olofsson
 • Dag Retsö

Industri

Sedan länge är gruvindustrin Perus viktigaste näring. Främst är det koppar som

(11 av 81 ord)
 • Författare:
 • Joakim Olofsson
 • Dag Retsö

Utrikeshandel

Avregleringar och en övervärderad valuta gjorde att importen successivt ökade under 1990

(11 av 84 ord)
 • Författare:
 • Joakim Olofsson
 • Dag Retsö

Turism och gastronomi

Peru är ett av Sydamerikas främsta turistländer. Landet besöktes 2012 av 2,8 miljoner turister, och turismen bidrar med cirka 10 procent till både BNP och sysselsättning. Landet har flera stora turistmål såsom städerna Lima och Cuzco, inkastaden Machu Picchu samt höglandet med bland annat Titicacasjön.

Huvudstaden Lima ger ett motsägelsefullt intryck, med ståtliga kyrkor och palats från kolonialtiden och flera internationellt ryktbara museer med

(64 av 462 ord)
 • Författare:
 • Tove Janson Borglund

Kommunikationer

Oländiga terrängförhållanden med öken och Andernas bergmassiv försvårar landets kommunikationer. Perus järnvägsnät hade 2010 en total längd av 2 000 km; två linjer förbinder

(23 av 170 ord)
 • Författare:
 • Joakim Olofsson

Massmedier

I Peru finns ca 50 dagstidningar med en sammanlagd upplaga på 2 miljoner ex., vilket innebär 85 tidningsex. per 1 000 invånare

(21 av 156 ord)
 • Författare:
 • Lennart Weibull

Statsskick och politik

Perus författning antogs 1993 efter en folkomröstning. Enligt den tillkommer den verkställande makten presidenten, som är statschef, regeringschef och överbefälhavare. Den lagstiftande makten tillkommer kongressen, som har 120 ledamöter. Val till presidentämbetet och kongressen sker samtidigt i allmänna och öppna val för

(41 av 298 ord)
 • Författare:
 • Mikael Román
 • Johan Schmidt
 • Dag Retsö

Rättsväsen

Rättsordningen är i huvudsak kodifierad, bl.a. i civillag, civilprocesslag, handelslag

(10 av 49 ord)
 • Författare:
 • Ulf Arvidsson
 • Michael Bogdan

Mänskliga rättigheter

Under 2000-talet har oroligheter förekommit då protester mot storskaliga privata gruvprojekt resulterat i våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. Civila dödsoffer har rapporterats där förövarna har varit landets polis och säkerhetstjänst. Användande av

(33 av 238 ord)
 • Författare:
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Jessica Christoffersen

Försvar

Försvaret har övergått från värnpliktsförsvar till yrkesförsvar och omfattar 80 000 man med 188 000 man i reserv (2008

(18 av 133 ord)
 • Författare:
 • Göran Andersson

Litteratur

Krönikörerna Pedro Cieza de León, Agustín de Zárate och Pedro Sarmiento de Gamboa skildrade på 1500-talet spanjorernas erövring av Peru och bidrog till att forma bilden av inkariket. Peru fick tidigt en lysande mestisförfattare

(37 av 266 ord)
 • Författare:
 • Kjell A. Johansson

Drama och teater

Det tidvis livaktiga teaterlivet i Lima frambragte under 1600-talet två betydande

(11 av 84 ord)
 • Författare:
 • Kjell A. Johansson

Konst

För Perus äldsta konst och arkitektur se fornamerikansk konst och arkitektur samt inka.

Den europeiska manierismen introducerades i Peru av italienaren Bernardo Bitti mot slutet av 1500-talet. Med italienarna

(29 av 210 ord)
 • Författare:
 • Pedro da Cruz

Arkitektur

I början av kolonialtiden byggde spanjorerna på äldre inkabyggnader, t.ex. byggdes Santo Domingo-klostret i Cuzco över

(17 av 126 ord)
 • Författare:
 • Pedro da Cruz

Musik

I det andinska området har ändblåsta kantflöjter av quenatyp funnits sedan chavínkulturen. Från paracaskulturen har man funnit lertrumpeter och panflöjter (siku). Bland slagverken

(23 av 171 ord)
 • Författare:
 • Pedro van der Lee

Förhistoria

Spår av jägare och samlare i grottorna Guitarrero i norr och Pikimachay i söder går tillbaka till åtminstone ca 10 000 f.Kr.; en nära dubbelt så hög datering för

(29 av 214 ord)
 • Författare:
 • Noel Broadbent

Historia

Spanjorerna hörde talas om inkariket på 1520-talet (se inka). Francisco Pizarro marscherade 1532 med en liten spansk här mot rikets kärnområden, och samma år tillfångatogs inkahärskaren Atahualpa i Cajamarca. Cuzco, inkarikets huvudstad, intogs och plundrades året därpå, och den spanska huvudstaden Ciudad de los Reyes (nuvarande Lima) anlades 1535. Efter erövringen följde nästan tjugo år av blodiga uppgörelser mellan olika spanska falanger, i vilka nästan alla inkarikets erövrare gick en våldsam död till mötes. År 1542 upphöjdes Peru till vicekungadöme

(80 av 1 342 ord)
 • Författare:
 • Mauricio Rojas
 • Hernán Horna
 • Johan Schmidt
 • Dag Retsö

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
M. Elander & S. Widstrand, Safari till världens finaste viltområden ( 1993);
J. Fjeldså & N. Krabbe, Birds of the High Andes ( 1990).
Litteratur:
Kjell A. Johansson, Latinamerikansk prosa från Isabel Allende till René Vazquez Diaz ( 1990).
Historia:
Jelke Boesten, Intersecting Inequalities: Women and Social Policy in Peru ( 2010);
Peter Flindell Klarén, Peru: Society and Nationhood in the Andes ( 2000);
F.B. Pike, The Modern History of Peru ( 1967);
L. Seligmann, Between Reform & Revolution: Political Struggles in the Peruvian Andes, 1969–1991 ( 1995);
H. de Soto, Den andra vägen ( svensk översättning 1989);
R. Thorp & G. Bertram, Peru 1890–1977 ( engelska, 1978).