reningsverk, avloppsreningsverk, anläggning för rening av avloppsvatten. (För rening av yt- och grundvatten till dricksvatten se vattenverk.) I reningsverk avlägsnas fasta partiklar, biokemiskt syreförbrukande material, närsalter och andra lösta föroreningar, t.ex. tungmetaller och smittämnen, i olika processer (steg): mekanisk, biologisk respektive kemisk rening samt filtrering. Dessa steg kombineras på olika sätt beroende på avloppsvattnets sammansättning.

De första kommunala reningsverken i

(60 av 430 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Per E.O. Berg

Slam från reningsverk

Slam från de kommunala reningsverken innehåller stora mängder biologiskt nedbrytbart material och växtnäringsämnen. Slammet innehåller ca 3 % fosfor och 3,5 % kväve, vilket motsvarar ca 6 000–7 000 ton fosfor respektive 8 000–9

(34 av 249 ord)
  • Författare:
  • Per E.O. Berg