Sloveʹnien, stat i södra Europa; 20 251 km2, 2,1 miljoner invånare (2014

(14 av 101 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
 • Författare:
 • Tommy Book
 • Jan von Konow

Inledning

Norra Slovenien är huvudsakligen ett bergslandskap medan det i väster och söder utbreder sig kalkstensplatåer där vattnet eroderat berggrunden och bildat grottor och

(22 av 164 ord)
 • Författare:
 • Anders Jönsson

Natur

Terrängformer och berggrund

Slovenien är till stor del ett bergland, i synnerhet i sin norra del med talrika utlöpare från Östalperna. Karawankernas långa kedja bildar

(21 av 151 ord)
 • Författare:
 • Sven Behrens

Klimat

Slovenien ligger i en övergångszon mellan det varma medelhavsklimatet och det svalare mellaneuropeiska klimatet. Somrarna är varma, vintrarna

(17 av 128 ord)
 • Författare:
 • Sven Behrens
 • Johan Warell

Växt- och djurliv

Nästan hälften av Sloveniens areal täcks av skog. På bergens lägre sluttningar dominerar ek- och

(14 av 100 ord)
 • Författare:
 • Ulf Gärdenfors

Naturskydd

Ca 13 % av Sloveniens landareal står under någon form av naturskydd

(10 av 20 ord)
 • Författare:
 • Ragnar Hall

Befolkning

Slovenien har en befolkningstäthet av 104 invånare per km2. Den största

(11 av 80 ord)
 • Författare:
 • Tommy Book

Språk

Officiellt språk är det sydslaviska språket slovenska, som är modersmål för

(10 av 57 ord)
 • Författare:
 • Sven Gustavsson

Religion

Ca 95 % av befolkningen (1994) tillhör romersk-katolska kyrkan (med ärkebiskopssäte

(10 av 37 ord)
 • Författare:
 • Per Beskow

Utbildning

Utbildningen i Slovenien var tidigare starkt influerad av den i Österrike. Man fick tidigt allmän folkskola, först 6-årig och sedan 8-årig. Andelen elever som går vidare till

(28 av 204 ord)
 • Författare:
 • Torsten Husén

Sociala förhållanden

Slovenien var det tidigare Jugoslaviens i särklass rikaste delrepublik med en relativt sett hög

(13 av 95 ord)
 • Författare:
 • Tommy Book
 • NE-redaktionen (uppdatering)

Näringsliv och ekonomi

Sloveniens ekonomi uppvisade under inledningen av 00-talet en stabil tillväxt. Efter 2009 har den dock påverkats negativt av ett snabbt ökande budgetunderskott. Vidare har den internationella finanskrisen fått drastiska följder för de nationella bankerna som under de goda åren ägnat sig åt

(42 av 307 ord)
 • Författare:
 • Tommy Book

Jordbruk

Jordbruket spelar en underordnad roll (tillsammans med skogsbruket 3 procent av BNP

(11 av 84 ord)
 • Författare:
 • Tommy Book

Skogsbruk

Slovenien var det tidigare Jugoslaviens skogrikaste delrepublik, och skogsbruket spelar en

(10 av 36 ord)
 • Författare:
 • Tommy Book

Råvarutillgångar och energitillförsel

Gruvindustrin är av liten betydelse i Slovenien och bidrar med endast 0,4

(12 av 90 ord)
 • Författare:
 • Tommy Book
 • Johan Warell

Industri

Tillverkningsindustrin är den viktigaste sektorn inom den slovenska ekonomin. De ledande

(10 av 30 ord)
 • Författare:
 • Tommy Book

Utrikeshandel

Med undantag av 1992 har landet haft en negativ handelsbalans sedan

(10 av 38 ord)
 • Författare:
 • Tommy Book

Turism och gastronomi

Turismen har ökat markant sedan det jugoslaviska krigets slut, och Slovenien besöks numera årligen av drygt 1,5 miljoner turister. Dessa kommer främst från Italien

(24 av 178 ord)
 • Författare:
 • Tove Janson Borglund

Transporter

I likhet med majoriteten av de tidigare jugoslaviska delrepublikerna är Slovenien

(10 av 49 ord)
 • Författare:
 • Tommy Book

Massmedier

Fem dagliga tidningar, varav fyra i Ljubljana, utges med en sammanlagd upplaga av ca 390 000 ex. (1997). De största

(19 av 139 ord)
 • Författare:
 • Lennart Weibull

Statsskick och politik

Konstitutionen, som antogs 1991, slår fast att Slovenien är en demokratisk republik, som garanterar invånarna mänskliga och medborgerliga rättigheter. Regeringen har den verkställande makten och är ansvarig inför parlamentet. Premiärministern utses av presidenten, men måste godkännas av en majoritet i parlamentet. Detta består av två kamrar: Nationalförsamlingen (Državni zbor) och Nationella rådet (Državni svet). Den lagstiftande Nationalförsamlingen har 90 ledamöter utsedda i allmänna val på fyra år. I samband med parlamentsvalen 2000 infördes en spärr på 4 procent för

(80 av 594 ord)
 • Författare:
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz
 • Anders Hellner
 • Frans af Schmidt
 • Anders Hansson

Rättsväsen

Efter Jugoslaviens sönderfall 1991 anpassas den i huvudsak kodifierade rättsordningen i

(10 av 29 ord)
 • Författare:
 • Ulf Arvidsson
 • Michael Bogdan

Försvar

Försvaret, som sedan 2004 bygger på frivillighet, omfattar 6 650 man och är organiserat i en brigad, ett mindre stridsfartyg och

(20 av 145 ord)
 • Författare:
 • Göran Andersson

Litteratur

Ett isolerat slovenskt litteraturminnesmärke med religiöst innehåll är de s.k. Freisingmonumenten, tre handskrifter som daterats till slutet av 900-talet eller början av 1000-talet. Ett bredare litterärt uppsving fick slovenerna först med reformationen omkring mitten av 1500-talet. Ledande gestalt var Primož Trubar, som översatte Nya Testamentet (1555–82) och bland mycket annat också skrev psalmer. Hela Bibeln översattes av Jurij Dalmatin (1584). Enstaka slovenska skrifter gavs ut av den segrande motreformationen på 1600-talet. Den moderna

(78 av 561 ord)
 • Författare:
 • Bengt A. Lundberg
 • NE-redaktionen (uppdatering)

Drama och teater

I Slovenien var teatern länge till största delen tyskspråkig. Ett slovenskt

(10 av 77 ord)
 • Författare:
 • Bengt A. Lundberg
 • NE-redaktionen (uppdatering)

Film

Först efter nationaliseringen av filmindustrin efter andra världskriget kom en regelbunden filmproduktion till stånd i Slovenien liksom i andra delstater i f.d. förbundsrepubliken Jugoslavien. Det 1947 grundade Triglav Films svarade under en följd av år

(35 av 252 ord)
 • Författare:
 • Lars Åhlander

Konst

Den medeltida bildkonsten i Slovenien framträdde under 1100- och 1200-talen genom dekorativa element på kyrkorna längs Istriens kust. Skulpturen under 1200-talets andra hälft representeras av Gudaföderskan i Krakovo, Ljubljana och Solčava. Gotiken i Slovenien var djupt rotad och överlevde i

(42 av 301 ord)
 • Författare:
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Enes Levic

Musik

Folkmusik

Folkmusiken i Slovenien är mycket varierad; den har ålderdomliga slaviska drag och är samtidigt besläktad med centraleuropeisk folkmusik (främst tysk, österrikisk-alpin och ungersk). Durtonarter är vanliga

(26 av 186 ord)

Klassisk musik

Spår av katolsk, kyrklig musikodling finns från 400-talet. I avsaknad av rika hov och större kyrkliga institutioner sökte sig slovenska musiker länge utomlands, som Jacob Handl (Jacobus Gallus). Barockmusik i italiensk stil komponerades av

(34 av 243 ord)

Populärmusik

Under 1950-talet uppstod en vital populärmusik över hela Jugoslavien, påverkad av nya

(12 av 86 ord)
 • Författare:
 • Owe Ronström

Folkkultur

Folkkulturen i Slovenien har till stor del bestämts av landets geografiska läge, som – jämfört med övriga sydslaviska folkgrupper – inneburit bättre förutsättningar

(20 av 145 ord)
 • Författare:
 • Mátyás Szabó

Förhistoria

Både grottboplatser och öppna boplatser från äldre stenåldern (mellan- och senpaleolitikum) har undersökts, men

(13 av 95 ord)
 • Författare:
 • Johan Callmer

Historia

Antiken

När romarna kom i kontakt med området under de två sista

(10 av 77 ord)
 • Författare:
 • Örjan Wikander

Medeltiden

Även under folkvandringstiden genomkorsades Slovenien av flera arméer och stammar, av vilka ingen ockuperade landet varaktigt. Sedan langobarderna brutit upp på

(21 av 152 ord)
 • Författare:
 • Dick Harrison

Från 1500-tal till nutid

Med stöd av den lokala adeln genomfördes reformationen under 1500-talet, och Bibeln gavs 1584 ut på slovenska. Den hårda motreformationen under 1600-talet använde sig också av det slovenska språket, varför dess ställning stärktes. Adelns makt underminerades emellertid då reformationens ledare lämnade landet.

Under 1700-talet genomfördes reformer för bondeståndet genom begränsningar i de feodala rättigheterna. Den framväxande slovenska nationalismen markerades genom Marko Pohlins slovenska grammatik (1768) och Anton Linharts slovenska historia (1789–91). Under Napoleonkrigen, då områdena kom att

(80 av 848 ord)
 • Författare:
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz
 • Frans af Schmidt
 • Anders Hansson
 • Kenneth Nyström
 • Dick Harrison

Litteraturanvisning

Historia:
J. Benderly & E. Kraft (utgivare), Independent Slovenia: Origins, Movements, Prospects (1994);
James Gow & Cathie Carmichael, Slovenia and the Slovenes: A Small State and the New Europe (2000);
S. Mønnesland, Før Jugoslavia og etter (4:e upplagan 1999);
C. Rogel, The Slovenes and Yugoslavism 1890–1914 (1977).