Slöjdläromedel för samtid och framtid

Ett ämne som sprungits ifrån av samtiden, menar vissa. Ett ämne som specifikt stärker förmågor som förbereder eleverna för framtiden utanför skolan, menar andra. Slöjd engagerar onekligen. Men hur ser framtidens läromedel i slöjd ut?

Läromedel i slöjd

Slöjdämnet har förändrats en del de senaste åren, vilket ställer krav på både lärare och läromedel för ämnet. Ett nytt läromedel i slöjd ska givetvis bidra till att eleverna lär sig det som förväntas av dem. Ett bra, nytt läromedel ger dessutom läraren mer tid för varje elev, stärker elevernas tro på sig själva och, inte minst, ger bättre kunskap kring hållbar utveckling. NE:s nya läromedel Slöjd 7–9 ska vara allt detta.

Tematiskt och flexibelt läromedel i slöjd

Att utveckla ett av de första digitala läromedlen i sitt slag för slöjdämnet har främst haft fördelar, det menar AnnaStina Örn, slöjdlärare och författare till läromedlet. Delvis för att det inte funnits förlagor som styrt tankegångarna och för att det finns fler möjligheter med ett digitalt läromedel. Två viktiga aspekter har varit det tematiska upplägget och möjligheten att välja hur man som lärare ska använda läromedlet.

– Först och främst har jag givetvis tagit hänsyn till innehållet i läroplanen och den nya kursplanen, säger AnnaStina. Men två viktiga hörnstenar har för det första varit att läraren själv ska kunna välja om den vill använda det fullt ut eller plocka fristående delar som den kompletterar med eget material och sätt att arbeta. Vilket som går lika bra. För det andra ska man med hjälp av läromedlet kunna ha ett tematiskt arbetssätt i sin undervisning för alla delar av slöjden – trä, textil och metall.

Hållbara val för slöjd och livet i övrigt

AnnaStina Örn
AnnaStina Örn, slöjdlärare och läromedelsförfattare.

Innehållsmässigt har hållbarhet varit ett begrepp som genomsyrat mycket. Att bidra till en förståelse bland eleverna för hur vi använder våra resurser och att visa på samband för att utveckla ett hållbart miljötänk med hjälp av slöjdämnet.

– Att eleverna ska få en djupare förståelse för hållbarhet är en viktig del. Jag tror och hoppas också att det ska bidra till att hjälpa eleverna att göra hållbara val. I slöjdämnet men också i övrigt i skolan och senare i livet och yrkeslivet.

– Hållbarhetstänket är aktuellt, viktigt och enkelt att koppla till rådande klimatförändringar. Vi behöver en generation som har en stor grundkunskap, förståelse och förmåga att systematiskt utveckla idéer och ta fram hållbara lösningar. Det är eleverna som i förlängningen ska ta fram nya lösningar. Det är viktigt att ha den kunskapen. Att utveckla fördjupad förståelse genom att praktisk testa och skapa, få insikter i förhållandet mellan material och funktion. Det får de i slöjden.

Mer självständighet och mer tid för läraren

I läromedlet har AnnaStina utformat matriser för att eleverna både ska kunna arbeta praktiskt och tänka systematiskt. Tack vare dess digitala utformning ger det också eleverna förutsättningar att arbeta mer självständigt. Bland annat genom att se filmer om tekniker och själva läsa förklaringar och redskapsord med mera.

– I det stora hela ska eleverna kunna arbeta mer självständigt. Det ska bli enklare för eleverna att inhämta faktakunskaper och därmed ges de större utrymme till egna initiativ och att utveckla sin självständighet. Tanken är också att läraren ska avlastas av läromedlet och i större utsträckning kunna finnas som ett kvalitativt stöd för varje elev i dess specifika projekt.

Slöjd kanske viktigare än någonsin

I en debattartikel tidigare i år skrev två unga entreprenörer att slöjden spelat ut sin roll i skolan. Artikelförfattarna menade att ämnet borde ersättas med privatekonomi, som enligt dem fyllde en mycket större funktion för dagens elever.

Varför är slöjd viktigt i dag?

– Slöjd i dag är viktigt på flera olika sätt. Det är för det första inte så att vi bara tillverkar bara halsdukar och skärbrädor. Vi gör det också, men det vi framför allt gör är att utveckla förmågor och kunskaper och fördjupad förståelse genom att möta kunskapen från fler håll. I de praktiskt estetiska ämnena ges en praktisk ingång. Dessutom är privatekonomin en del i slöjden. När en elev ska påbörja ett projekt i slöjden behöver den veta vad det får det kosta, vilka material som kan användas och planera sina inköp. Så ekonomi finns absolut med.

AnnaStina menar också att slöjd är viktig för att kompensera för avsaknaden av skaparbord i hemmen och att många helt enkelt inte är vana att arbeta med händerna.

– Att bidra till att stärka elevernas tilltro till sig själva är en superviktig aspekt. Många tror inte att de kan, helt enkelt för att vanan inte finns där. Forskning visar på ett samband mellan sensomotoriken som övas i slöjd och förmågan till läs- och skrivinlärning. Jag vet också att det är ett problem att finmotoriken brister bland kirurgstudenter. Så visst finns det ett stort behov av att utveckla de förmågorna, avslutar AnnaStina Örn.

Läs mer om Slöjd 7–9