Författarkväll om Svenska 1

Måndagen den 20 mars anordnade NE en författarkväll med gruppen bakom läromedlet Svenska 1 för gymnasiet. Efter en introduktion av läromedelsutvecklaren Anna Nyman på NE presenterades läromedlet av författarna Eva Bringéus och Mårten Dahlrot. Maria Brännström, författare till NE:s läromedel Svenska 1 och verksamhetsledare för VIS (Vetenskap i skolan), presenterade forskningsnätverket.

Eva Bringéus är fil.lic. i svenska med didaktisk inriktning och lektor i svenska på Malmö latinskola. Hon är även medförfattare till Läslyftet, gymnasiets modul ”Språk- och kunskapsutvecklande arbete”. Mårten Dahlrot är legitimerad lärare i svenska och religion och arbetar på Malmö latinskola. Mårten Dahlrot har även medverkat i NE:s läromedel för Svenska 7–9.

Under författarkvällen berättade författarna om innehållet i samt forskningen och didaktiken bakom läromedlet. De berättade också om de fördelar som ett digitalt läromedel ger jämfört med tryckta läromedel och belyste den unika kopplingen till Uppslagsverket och möjligheten att slå upp ord i NE:s ordböcker. Tonvikt i innehållet lades vid den retoriska arbetsprocessen och retorikens sju frågor. Framträdande läromedelsdrag, med fokus på till exempel tecknade serier och TV-spel, lyftes också som ett exempel på hur man kan arbeta med klassiska berättarstrukturer i undervisningen genom att använda uttrycksformer som eleverna möter i vardagen.

NE passade på att ställa tre frågor om läromedlet Svenska 1 och om digitala läromedel i stort.

NE: Varför ett digital läromedel i Svenska 1?

Mårten Dahlrot: Ett digitalt läromedel ger helt andra möjligheter till interaktion och även jämförande uppgifter, med moment där vi analyserar såväl filmens som den tecknade seriens och TV-spelens språk och förankrar det i den digitala vardag som eleverna möter.

Eva Bringéus: Ett annat skäl är att Skolverket uppmanar oss att använda digitala lärresurser, och det är även något som kommer fram i läroplanen rörande de digitala kompetenser som eleverna ska besitta som är viktiga för den demokratiska processen.

NE: Vilka andra skäl finns för användningen av digitala läromedel?

Eva Bringéus: När det finns olika förutsättningar och behov hos eleverna kan digitala läromedel, som är multimodala, bättre svara mot dessa elevers behov och utmaningar som lärare ställs inför. Det finns olika sätt att lära sig utöver skriften – här har vi filmer, bilder, interaktiva övningar, quiz – och forskningen bekräftar att multimodala presentationssätt gör det lättare att ta till sig kunskapsinnehållet.

Mårten Dahlrot: I klassrummet, med ett ämne som svenska, arbetar man redan mycket med internet och vistas i digitala miljöer. Då känns det naturligt att ha ett läromedel som lätt kan integreras i dessa miljöer. Vi lever i en värld där saker och ting förändras och därför finns det behov av ett läromedel som också kan förändras snabbare.

NE: Vad är det unika i det läromedel i Svenska 1 som ni utvecklat för NE?

Mårten Dahlrot: Framför allt är det väldigt genomarbetat, med utgångspunkt i de centrala retoriska frågeställningar som finns, som retorikens sju frågor, som löper som en röd tråd genom hela läromedlet. Det ger eleverna en god studieteknik, en bra arbetsmetod och en väldigt all round-analysmodell som funkar i alla sammanhang där man behöver analysera text.

Eva Bringéus: Det väcker även nyfikenhet hos eleverna, som ju har tillgång till Uppslagsverket, svenska ordboken, Playfilmer, med mera via NE:s digitala läromedel, och stimulerar dem att läsa vidare och lära sig mer, något som jag har observerat, och det är något som saknas i de andra digitala läromedlen, då det bara är NE som kan erbjuda denna möjlighet i dag.

Fri tillgång till våra heltäckande digitala läromedel

Du vet väl om att du som är NE-skolkund har fri tillgång till våra heltäckande digitala läromedel för högstadiet eller gymnasiet till och med 30 juni? Gå in på NE.se för att läsa mer.

Om författarna:

Annika Bayard, legitimerad lärare i svenska och engelska, har tidigare skrivit läromedel i svenska och engelska för grundskola och gymnasium, bland annat BRUS Handboken och Good Stuff Gold.

Eva Bringéus, fil.lic. i svenska med didaktisk inriktning, är lektor i svenska på Malmö latinskola och ansvarar för språkutvecklingsarbetet på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Malmö. Eva Bringéus är medförfattare till Läslyftet, gymnasiets modul ”Språk- och kunskapsutvecklande arbete”, och har forsknings- och skolutvecklingsuppdrag i forskningsnätverket VIS (Vetenskap i skolan).

Maria Brännström, fil.lic. i svenska med didaktisk inriktning, är verksamhetsledare för VIS och har mångårig erfarenhet av undervisning på högstadiet och gymnasiet, bland annat i svenska och retorik. Maria Brännström har även arbetat som adjunkt på lärarutbildningen vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Mårten Dahlrot är legitimerad lärare i svenska och religion och arbetar på Malmö latinskola. Mårten Dahlrot har även medverkat i NE:s läromedel för Svenska 7–9.

Redaktör har varit Karin Sjöbeck, läromedelsförfattare i svenska och historia (BRUS Handboken, Svenska nu och Handbok i svenska åk 7–9). Karin Sjöbeck verkar som redaktör, översättare och språkrådgivare och har mångårig erfarenhet som lärare i svenska och SO-ämnen.

Läs mer om läromedlet i Svenska 1