Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 4–6
Historia

Människan har i alla tider använt sin historia och utnytt­jat sina kunskaper både för att leva i sin nutid och för att forma sin framtid. Kunskaper i historia gör det lättare för oss att förstå vår nutid. Ett utvecklat historiemedvetande skapas genom kunskaper om historiska förhållanden, samband, begrepp och metoder.

Författare: Anders Hansson, Anna Karlsson, Birgitta Melén och Per Söderberg.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Med NE:s digitala läromedel Historia 4–6 vill vi hjälpa elever att tillägna sig en historisk referensram för att lättare kunna förstå vad som händer och se samband i nutiden. Genom ett välskrivet, rikt illustrerat och strukturerat läromedel ges möjligheten att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat världen de levt i.

Elevernas kunskaper om begrepp och samband lägger grunden för vidare utveckling av centrala förmågor. Läromedlet bjuder eleverna på både lek och allvar, med fokus på olika förmågor, historievetenskapligt tankesätt och ämnesövergripande arbete samtidigt som de arbetar mot kunskapskraven.

Struktur

Vårt digitala läromedel i historia utgår från ämnesplanen i Lgr22. Såväl elever som lärare kan enkelt följa läromedlets struktur och innehåll. NE:s läromedel Historia 4–6 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att arbeta mot kunskapskraven.

Multimodalt

En tydlig, lättnavigerad och rikt illustrerad text kompletteras med specialskrivna fördjupningar, filmer, tidslinjer, animationer och interaktiva illustrationer. Det möjliggör ett multimodalt lärande och som lärare har du stora möjligheter att anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar. De olika delarna av historien görs relevanta och engagerande för eleven genom extramaterial, fördjupningar samt praktiska uppgifter och aktiviteter. NE:s digitala läromedel har en unik fördel genom kopplingen till vårt stora, ständigt uppdaterade uppslagsverk med specialskrivna artiklar för skolelever.

Innehåll

Historieämnet skiljer sig delvis från övriga SO-ämnen, eftersom stoffet är så omfattande. Kursdelarna i läromedlet för 4–6 är precis som kursplanens centrala innehåll indelat i epoker, som sträcker sig från forntiden via medeltiden, Östersjöriket och frihetstiden fram till 1800-talets mitt.

Frågor om hur historia används och hur historiska spår kan avläsas i nutiden återkommer i såväl huvudtext som övningsmaterial. Detsamma gäller begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning och hur de används i historiska sammanhang.

Läromedlet är ett öppet material som gör det möjligt för varje lärare att planera sin egen undervisning utifrån gruppens och elevernas behov. Du som lärare kan antingen arbeta linjärt, kursdel för kursdel, eller arbeta med teman och skapa meningsfulla helheter genom att kombinera olika kursdelar och avsnitt med varandra. I det senare fallet gör du det möjligt för eleverna att få större perspektiv på ämnet och se samband mellan olika moment. Läromedlen är omfattande, vilket ger läraren möjlighet att variera undervisningen och ta hänsyn till olika elevers behov.

Prova gratisBoka webbinarium

Innehållet inkluderar

 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Begreppsövningar
 • Berättande kartor
 • Bilder och bildspel
 • Extramaterial och länkar
 • Filmer, animationer och program
 • Interaktivitet
 • Kartor
 • Kopplingar till NE:s svenska ordbok
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Pedagogiska teckningar
 • Quiz
 • Skrivuppgifter
 • Text
 • Tolkningsuppgifter
 • Övningar och exempel