Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 4–6
Religionskunskap

Varifrån kommer allt? Vad är meningen med livet? Vad händer efter döden? Att fundera på och reflektera över de existentiella frågorna är en del av att vara människa. ­I alla tider och i alla samhällen har människor med hjälp av religioner och livsåskådningar försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och sociala sammanhang. Kunskaper om religioner och andra livsåskådningar är viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Religionskunskapen har en central plats i skolans demokrati- och värdegrundsarbete.

Författare: Johan Eriksson, Anna Karlsson och Frans af Schmidt.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Med NE:s digitala läromedel Religion 4–6 vill vi lägga grunden till en förståelse för religion och livsåskådning samt för kristendomens och övriga världsreligioners byggstenar. Målet är att utveckla elevernas förmåga att förstå och förklara hur religion och livsåskådningar påverkar mänskliga samhällen. Eleverna ska ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner samt att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

Elevernas kunskaper om begrepp och samband lägger grunden för vidare utveckling av centrala förmågor. Läromedlet bjuder eleverna på både lek och allvar, med fokus på olika förmågor, humanistiskt tankesätt och ämnesövergripande arbete samtidigt som det arbetar mot kunskapskraven.

Struktur

Vårt digitala läromedel i religionskunskap utgår från ämnesplanen i Lgr22. Såväl elever som lärare kan enkelt följa läromedlets struktur och innehåll.

Multimodalt

En tydlig, lättnavigerad och rikt illustrerad text kompletteras med specialskrivna fördjupningar, filmer, animationer och interaktiva illustrationer. Det möjliggör ett multimodalt lärande och som lärare har du stora möjligheter att anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar. NE:s digitala läromedel har en unik fördel genom kopplingen till vårt stora, ständigt uppdaterade, uppslagsverk med specialskrivna artiklar för skolelever.

Innehåll

NE:s digitala läromedel i religionskunskap täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att arbeta mot kunskapskraven. För ämnet religionskunskap centrala kunskapsområden som världsreligionernas centrala tankegångar, levnadsregler och heliga platser samt etik, identitet och religioners påverkan på samhället görs relevanta och engagerande för eleven genom extramaterial, fördjupningar samt praktiska uppgifter och aktiviteter.

Läromedlet är ett öppet material som gör det möjligt för varje lärare att planera sin egen undervisning utifrån gruppens och elevernas behov. Du som lärare kan antingen arbeta linjärt, kursdel för kursdel, eller arbeta med teman och skapa meningsfulla helheter genom att kombinera olika kursdelar och avsnitt med varandra. I det senare fallet gör du det möjligt för eleverna att få ett större perspektiv på ämnet religionskunskap och se samband mellan olika moment. Läromedlet är omfattande, vilket ger läraren möjlighet att variera undervisningen och ta hänsyn till olika elevers behov.

Prova gratisBoka webbinarium

Innehållet inkluderar

 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Begreppsövningar
 • Berättande kartor
 • Bilder och bildspel
 • Extramaterial och länkar
 • Filmer, animationer och program
 • Interaktiv statistik
 • Kopplingar till NE:s svenska ordbok
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Pedagogiska teckningar
 • Quiz
 • Skrivuppgifter
 • Text
 • Tolkningsuppgifter
 • Övningar och exempel