Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 4–6
Samhällskunskap

Vem är jag i vårt samhälle, i vår värld? Vad har vi för möjligheter och begränsningar i våra liv? Vad har vi för rättigheter och skyldigheter? Samhällskunskapen ska hjälpa elever och lärare att orientera sig i omvärlden och vara deltagande samhällsmedborgare. Eleverna ska utmanas att reflektera över samband och utveckla sin förmåga att söka, sortera och värdera information – avgörande förmågor i dagens globaliserade informationssamhälle.

Författare: Ted Bjarme, Anna-Maria Erling och Johan Eriksson.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Med NE:s digitala läromedel Samhällskunskap 4–6 vill vi lägga grunden till ett intresse för samhällskunskapens olika delar. Målet är att utveckla elevernas förmåga att förstå och ställa frågor om det samhälle de är en del av. Eleverna ska kunna arbeta på ett sådant sätt att de kan orientera sig och ta ansvar för sitt handlande i en föränderlig värld.

Elevernas kunskaper om begrepp och sammanhang lägger grunden för vidare utveckling av centrala förmågor. Läromedlet bjuder eleverna på både lek och allvar, med fokus på olika förmågor, samhällsvetenskapligt tankesätt och ämnesövergripande arbete samtidigt som de arbetar mot kunskapskraven.

Struktur

Vårt digitala läromedel i samhällskunskap utgår från ämnesplanen i Lgr22. Såväl elever som lärare kan enkelt följa läromedlets struktur och innehåll.

Multimodalt

En tydlig, lättnavigerad och rikt illustrerad text kompletteras med specialskrivna fördjupningar, filmer, animationer och interaktiva illustrationer. Det möjliggör ett multimodalt lärande och som lärare har du stora möjligheter att anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar. NE:s digitala läromedel har en unik fördel genom kopplingen till vårt stora, ständigt uppdaterade, uppslagsverk med specialskrivna artiklar för skolelever.

Innehåll

NE:s digitala läromedel Samhällskunskap 4–6 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att arbeta mot kunskapskraven. För samhällskunskapen centrala kunskapsområden som demokrati, lag och rätt, ekonomi och information görs relevanta och engagerande för eleven genom extramaterial, fördjupningar samt praktiska uppgifter och aktiviteter. Den källkritiska aspekten är närvarande i samtliga kunskapsområden.

Läromedlet är ett öppet material som gör det möjligt för varje lärare att planera sin egen undervisning utifrån gruppens och elevernas behov. Du som lärare kan antingen arbeta linjärt, kursdel för kursdel, eller arbeta med teman och skapa meningsfulla helheter genom att kombinera olika kursdelar och avsnitt med varandra. I det senare fallet gör du det möjligt för eleverna att få ett större perspektiv på ämnet samhällskunskap och se samband mellan olika moment. Läromedlen är omfattande, vilket ger läraren möjlighet att variera undervisningen och ta hänsyn till olika elevers behov.

Prova gratisBoka webbinarium

Innehållet inkluderar

 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Begreppsövningar
 • Berättande kartor
 • Bilder och bildspel
 • Extramaterial och länkar
 • Filmer, animationer och program
 • Interaktiv statistik
 • Kopplingar till NE:s svenska ordbok
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Pedagogiska teckningar
 • Quiz
 • Skrivuppgifter
 • Text
 • Tolkningsuppgifter
 • Övningar och exempel