Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 4–6
Svenska

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.”

Ur Kursplan för svenska, Skolverket

Skribenter har varit Ingemar Breithel, Jonas Gruvö, Ann-Britt Grönroos, Laila Höglund, Anette Lundström och Anna Nyman.
Övningarna har gjorts av Ann-Britt Grönroos, Anette Lundström och Anna Nyman.
Illustrationerna har i huvudsak gjorts av Tanja Marx.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

I NE:s digitala läromedel i svenska lägger vi stor vikt vid svenskämnet som ett kommunikations- och demokratiämne. Därmed förbereds eleverna på att kommunicera med andra i såväl skola som vardagsliv, samtidigt som de blir medvetna om att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Eleverna arbetar med språket på ett sådant sätt att de får möjlighet att bygga upp en tilltro till sin språkliga förmåga, genom både lek och allvar, med fokus på olika förmågor, estetiska uttryckssätt och ämnesövergripande arbete samtidigt som de arbetar mot kunskapskraven. Med NE:s digitala läromedel i svenska ska alla elever lyckas.

Utformning

NE:s digitala läromedel i svenska täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att arbeta mot kunskapskraven. Förutom temaområden, såsom att tala, läsa, skriva och språkriktighet, behandlas specifika teman som kommunikation, källkritik och studieteknik. I läromedlet finns ett flertal skönlitterära utdrag samt exempel på andra texttyper. Digitala verktyg och nätetikett behandlas också.
Läromedlet är ett öppet material som gör det möjligt för varje lärare att planera sin egen undervisning utifrån gruppens och elevernas behov. Du som lärare kan antingen arbeta linjärt, kursdel för kursdel, eller arbeta med teman och skapa meningsfulla helheter genom att kombinera olika kursdelar och avsnitt med varandra (se tips i lärarmaterial). I det senare fallet gör du det möjligt för eleverna att få ett större perspektiv på svenskämnet och se samband mellan olika moment. Läromedlen är omfattande, vilket ger läraren möjlighet att variera undervisningen och ta hänsyn till olika elevers behov.

Kursdelsstruktur

Varje kursdel består av ett antal avsnitt och inleds (förutom kursdelen Varför svenska?) med ett introduktionsavsnitt som vänder sig till eleven.
I varje introduktionsavsnitt finns också ett tredelat material som på kursdelsnivå vänder sig till läraren: Syfte och centralt innehåll, Kunskapskrav som berörs i kursdelen samt Förslag till arbetsgång.
Varje avsnitt inleds med rubriken Vad kommer du att lära dig?. Denna rubrik och text vänder sig till eleven. Här finns också en inledande fråga som syftar till att engagera och intressera eleverna inför det stundande arbetet med avsnittet.
Avsnitten består av bland annat huvudtexter, övningar, filmer, interaktiviteter och lärarhandledning. Lärarhandledningen består, förutom i kursdelen Läsa och lära, alltid av Centralt innehåll och förslag till arbetsgång för det gällande avsnittet. Ofta finner du även lärarstöd i direkt anslutning till exempelvis en övning eller en text. Som lärare kan du också få en överblick över dina elevers progression genom att följa resultaten i de självrättande övningarna. (Mer om detta finner du i avsnittet Avsnittsvy.)
Kursdelarna avslutas alltid med ett avsnitt som vänder sig till eleven. Avsnittet består av en övning där eleverna reflekterar över sitt lärande. Låt eleverna föra loggbok och spara sina anteckningar. Upplägget möjliggör ett formativt arbetssätt.

Variation för framsteg

Varje avsnitt innehåller ett stort antal uppgifter av varierande karaktär och av olika svårighetsgrad. Som lärare kan du därför välja de övningar som bäst passar dina elever. Uppgifterna aktiverar elevens fantasi och inlevelseförmåga och undersöker bland annat språkliga och kulturella aspekter. Många är utformade så att du som lärare ska kunna arbeta ämnesövergripande. Med hjälp av våra ordböcker kan eleven enkelt översätta svåra ord i texten och i uppslagsverket kan eleverna lära sig mer om intressanta ämnen. (Mer om detta finner du i avsnittet Avsnittsvy.) Varje avsnitt innehåller relevanta nyckelord och begrepp.

Progression

NE:s digitala läromedel i svenska är strukturerat som en serie i tre delar som bygger på progression. Eleverna fördjupar och utökar successivt sina kunskaper under de tre åren. Som lärare kan du dock dela ut alla de tre delarna till dina elever och arbeta med kursdelarna i den ordning som passar just dig och din grupp.

Prova gratisBoka webbinarium

Innehållet inkluderar

 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Begreppsövningar
 • Bilder och bildspel
 • Extramaterial och länkar
 • Filmer och program
 • Grammatik
 • Kopplingar till NE:s svenska ordbok
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll och text
 • Mallar
 • Pedagogiska teckningar
 • Quiz
 • Skrivuppgifter
 • Texter
 • Tidslinjer
 • Tolkningsuppgifter
 • Uttal
 • Övningar