Läromedel i SVA

Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 7–9
Svenska som andraspråk

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där olika kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Genom att undervisning utgår från ett andraspråksperspektiv ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan våga uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.”

Ur Kursplan för svenska som andraspråk, Skolverket.
Skribenter har varit Rikard Ask, Ingemar Breithel, Jessica Dittmar, Jonas Gruvö, Ann-Britt Grönroos, Laila Höglund, Anette Lundström, Anna Nyman och Melina Solcà.

Illustrationerna har i huvudsak gjorts av Tanja Marx.

Läs mer om digitala läromedel från NE

I NE:s digitala läromedel i svenska som andraspråk 7, 8 och 9 lägger vi stor vikt vid att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. Eleverna arbetar med språket på ett sådant sätt att de får möjlighet att bygga upp en tilltro till sin egen språkliga förmåga. Detta görs med både allvar och lek, genom att arbeta ämnesövergripande och med olika estetiska uttryckssätt samtidigt som fokus hela tiden ligger på att eleverna ska nå upp till kunskapskraven. Med NE:s digitala läromedel i svenska som andraspråk ges alla elever möjlighet att lyckas i ämnet.

SVA på ett nytt sätt

I svenska som andraspråk läggs fokus på ordförråd, uttal och stavning samt på hur språkbruket varierar i olika sociala sammanhang och medier. Genom att träna den fonologiska medvetenheten utvecklar eleverna sin språkliga förmåga. I läromedlet finns ett flertal skönlitterära utdrag samt exempel på andra texttyper. Digitala verktyg och nätetikett behandlas också.

Lättlästa texter ger eleverna möjligheten att öka deras läsförståelse då innehållet är detsamma som i standardtexterna men anpassade efter elevernas språkliga behov. Med hjälp av vår redskap läshjälp kan eleverna använder talsyntesen, markera texter, får översättningar och bildstöd för att förstå textens budskap bättre. En del av texterna är dessutom inlästa för att eleverna ännu bättre ska kunna lära sig rätt uttal.

Genom utökat bildstöd lär sig eleverna nya ord, förstår uppgifter och instruktioner. Bilder hjälper eleverna minnas och ger dem tid till språklig bearbetning. Med hjälp av ordlistor lär de sig nya ord och kan öva på stavning och uttal. Det är ett effektivt sätt att lära sig språk. Övningar i fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap, hörförståelse, ordförråd samt tal- och skrivövningar bidrar till den språkliga kunskapsutvecklingen.

Flexibelt

Varje kursdel består av flera avsnitt. Strukturen i avsnitten är återkommande och inleds alltid med en bild, en text om vad eleverna kommer att lära sig samt en ord- och begreppslista med tillhörande quiz. I quizen övar eleverna på de ord och begrepp som förekommer i avsnittet och som är viktiga för dem att kunna. Efter introduktionen följer det tematiska innehållet med inspirerande och noga utvalda texter med tillhörande exempel, bilder, filmer och övningar. Eleverna kan göra anteckningar och understrykningar i texten och testa sina kunskaper i det självrättande quizet. Varje avsnitt avslutas med ett quiz där eleverna kan repetera och kontrollera vad de har lärt sig i avsnittet.

Kursdelarna Läsa och Skriva är indelade i tre steg som bygger på progression. Eleverna fördjupar och utökar successivt sina kunskaper de tre åren på mellanstadiet. Som lärare kan du dock dela upp kursdelarna i den ordning som passar dig och din grupp. Om en del elever har kommit längre än andra kan du anpassa materialet genom att dela upp respektive kursdel så att eleverna fortsätter öka sina kunskaper i det svenska språket. Vi vill ge dig som lärare möjlighet att variera din undervisning samtidigt som du tar hänsyn till olika elevers behov.

Prova gratis Boka webbinarium

Innehåll

 • Bildstöd
 • Filmer och program
 • Glosor
 • Grammatik
 • Interaktivitet
 • Kopplingar till NE:s tyska ordbok
 • Källkritik
 • Ljudfiler
 • Lärarmaterial
 • Mallar
 • Quiz
 • Skrivuppgifter
 • Strategier och teknik
 • Texter
 • Övningar