Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan F–3
Svenska F–3

Svenska språket utgör grunden för allt arbete i skolan, vilket gör det till det bärande ämnet för kunskapsinhämtning. I ett ständigt ökande textflöde i samhället krävs samtidigt goda språkliga kunskaper för att man ska kunna möta vardagen. Det är därför viktigt att eleverna får en god språklig start, med goda kunskaper om språket.

Vårt mål

Genom att arbeta med NE:s läromedel i svenska ska eleverna få möjlighet att bygga upp en språklig säkerhet och träna sin förmåga att skriva texter inom alla texttyper. Eleverna ska också få en chans att lära sig om informationssökning och källkritik, digitala verktyg samt träna på muntliga presentationer och samtal, bland mycket annat.

Vidga – träna – lära

NE:s läromedel i svenska erbjuder en progression från den totala nybörjarnivån till den mer avancerade nivån. Här finns möjlighet att välja den kursdel och det innehåll som passar bäst utifrån elevernas aktuella nivå. Eleverna ges möjlighet att inhämta kunskap inom kursplanens alla delar och får många tillfällen för träning med ett upplägg som erbjuder både guidning och stöd.

De teman som löper som röda trådar i läromedlet och de texter som representerar dessa har valts så att de erbjuder stöd i arbetet med skolans övriga ämnen.

Läromedlet lägger stort fokus på elevernas vokabulär, på de lättare nivåerna genom att erbjuda enkla ordlistor, där eleverna tränar på såväl form- som innehållsord, och på de mer avancerade nivåerna ordlistor med ordförklaringar där eleverna får möjlighet att skapa djup, bredd och variationsrikedom i sin vokabulär. Ett flertal övningar fokuserar också på elevernas inlärning och förståelse av vokabulär samt känsla för nyanser i språket.

Genom att eleverna i de interaktiva övningarna får direkt återkoppling på sina resultat kan de snabbt få bekräftelse på sina kunskaper. Samtidigt är lärarens roll i läromedlet bärande för elevernas kunskapsutveckling inom de olika nivåer och områden som behandlas. Ett gediget lärarmaterial stöttar läraren och erbjuder tips och förslag på fortsatta övningar, klassrumsaktiviteter, filmer, sånger och radioprogram.

Kursdelar

Svenska F-3 innehåller: Alfabetet, Ljud och bokstav, Lär dig läsa ord, Ord och meningar, Språkets struktur, Tala och berätta, De som skriver och ritar böcker, Texter – ny på att läsa, Texter – lätt att läsa, Texter – mer att läsa, Texter – ännu mer att läsa, Digitala verktyg och miljöer, Söka information, Använda språket, Knep för att läsa och lära.

Prova gratisBoka webbinarium

Läromedlet innehåller 

  • Vokabulärlistor
  • En riklig mängd texter av olika slag
  • Digitala och traditionella övningsuppgifter
  • Filmer, radioprogram och sånger
  • Elevaktiviteter
  • Lek och inspiration
  • Utförligt lärarstöd 
  • Kopieringsunderlag
  • Koppling till centralt innehåll och kunskapskrav
  • Tydliga mål för eleven