Digitala läromedel för gymnasiet
Svenska 1 och 2

Svenskämnet är ett demokrati- och kulturmötesämne. Därför riktar vi fokus på att ge eleverna de verktyg de behöver för att utveckla de språkliga och kommunikativa förmågor som de använder varje dag. Dessa förmågor är också nödvändiga när de ska studera vidare efter gymnasiet, i yrkes- och privatlivet liksom i mötet med andra människor.

Svenskämnet är samtidigt ett litteraturämne, varför också litteraturen ges stort utrymme i läromedlet Svenska 1 och 2

Läs mer om läromedel från NE

Tre delar som möjliggör gedigna genomgångar och bidrar till fördjupad förståelse

Läromedlet Svenska 1 och 2 är ett sammanslaget läromedel för Svenska 1 och Svenska 2 och består av tre delar: Litteraturen, Språket samt Texter och tal. Tydliga markeringar hjälper läraren att hitta de kursdelar och avsnitt som föreslås för de respektive kurserna.

Litteraturen

Delen Litteraturen sätter världslitteraturen från cirka 2000 f.Kr. och fram till i dag i en kulturell, samhällelig och historisk kontext, redogör utförligt för litterära strömningar, belyser författarskap samt exemplifierar dessa med hjälp av en stor mängd utdrag och tips för vidare läsning. Litteraturdelen inleds med kursdelar om varför vi ska läsa skönlitteratur, genomgångar av litteraturens form, begrepp och historia samt behandlar retorikens sju frågor som en grund för litteraturanalys. Dessutom behandlas ett antal litterära perspektiv samt litterära teman i litteraturen, vilket skapar fler ingångar till litteraturen, med möjlighet till fördjupning.

Språket

Delen Språket behandlar språk i olika sammanhang, bland annat med fokus på tal- och skriftspråk, språken i språket, dialekter och språket i en digital värld. Delen behandlar också språklagstiftning och minoritetsspråk. Dessutom behandlas språkriktighet och språkliga normer. Materialet erbjuder möjlighet till såväl repetition som fördjupning och kan utifrån de behov som finns antingen användas som referensmaterial i samband med att eleven genomför sina uppgifter eller för repetition och övning. I delen Språket behandlas slutligen också strategier för lärande samt ordböcker och digitala verktyg.

Texter och tal

Retorikens sju frågor är centrala för svenskämnet. Den retoriska arbetsprocessen utgör utgångspunkt för de kursdelar som handlar om att tala, lyssna och skriva i den läromedelsdel som heter Texter och tal. Här får eleverna konkreta genomgångar av olika texters och tals, samtals och presentationers typiska drag och användningsområden samt metodiska genomgångar av hur de skapar och bygger upp dessa texter och tal. Delen behandlar också digital publicering och digital textbehandling, källkritik och källhänvisningar samt strategier för att sammanfatta, bearbeta och ge återkoppling på texter.

Läromedelsdelar

Litteraturen, Språket, Texter och tal.

Boka webbinarium

Våra läromedel i svenska

 • Svenska 1

Innehållet inkluderar

 • Läroplanstäckande text
 • Övningar
 • Lärarmaterial
 • Bilder och bildspel
 • Filmer och program
 • Pedagogiska illustrationer
 • Interaktivitet
 • Nyckelord
 • Mallar
 • Quiz
 • Tabeller
 • Faktarutor
 • Extramaterial och länkar