Fleranvändare

Allmänna villkor för NE:s produkter och tjänster avseende fleranvändare

1. Inledning

Dessa allmänna avtalsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan NE Sverige AB, org nr 556963-6904 (”NE”) och användare (”Kunden”) vid tecknande av avtal för användning av NE:s produkter och tjänster (gemensamt ”Tjänsten”). Villkoren utgör tillsammans med Kundens beställningsavtal det avtal som slutits mellan Kunden och NE (”Avtalet”). Villkoren gäller även i fall skriftligt beställningsavtal saknas. Med ”Kunden” avses i förekommande fall även de individuella användare av Tjänsten för vilka Kunden ansvarar. Genom att godkänna dessa villkor bekräftar Kunden Avtalet samt att detta, när så är tillämpligt, har slutits av behörig företrädare från Kundens sida. Eventuella avvikelser från dessa villkor ska avtalas skriftligen och undertecknas av behörig företrädare från såväl Kund som NE.

2. Tjänsten och dess innehåll

Med Tjänsten avses det innehåll eller den funktionalitet som NE gör tillgängligt för Kunden i enlighet med Avtalet. NE förbehåller sig rätten att ändra och omstrukturera innehållet i Tjänsten. Inget ansvar kan göras gällande mot NE för sådana åtgärder under förutsättning av att Kundens ändamål och nytta med Tjänsten därigenom inte väsentligen förändras till nackdel för Kunden.

3. Avtalsperiod

Avtalet gäller för den tid som framgår av de villkor som specificeras i Avtalet. Om annat ej avtalats skriftligen förlängs Avtalet automatiskt med ett år i taget, såvida inte Avtalet dessförinnan skriftligen sagts upp av behörig företrädare från någondera part minst en månad före avtalsperiodens slut.

4. Betalning

Avgiften faktureras i förskott före påbörjandet av aktuell avtalsperiod med betalning inom 30 dagar efter faktureringsdatum. Avgifter som betalas av Kunden är ej återbetalningsbara. NE förbehåller sig rätten att justera avgiften med anledning av utveckling av Tjänsten eller annars i enlighet med den allmänna prisutvecklingen på marknaden. Eventuella sådana justeringar träder dock i kraft först för nästkommande abonnemangsperiod.

5. Rätt att använda Tjänsten

Kundens rätt till användning av Tjänsten är icke exklusiv, ej överförbar och begränsad till det vid varje tillfälle överenskomna antalet behöriga användare.

NE har rätt att tillfälligt stänga av eller begränsa tillgången till Tjänsten om Kunden eller annan person som brukar Tjänsten använder denna så att olägenhet uppstår för NE eller annan. NE har rätt att debitera Kunden kostnader för bortkoppling, avstängning eller begränsning på grund av olägenhet samt för återställande av sådan åtgärd.

6. Användning av Tjänsten

Kunden svarar för att Tjänsten inte utnyttjas i strid med Villkoren eller tillämpliga lagar och föreskrifter. Kunden ansvarar gentemot NE för alla aktiviteter som förekommer via Kundens konto genom de användare som genom Kunden registrerat sig för Tjänsten. Kunden förbinder sig vidare att inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig samt tillse att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till detta. Kunden ska omgående till NE anmäla om det kan misstänkas att någon obehörig känner till Kundens lösenord eller om det annars förekommer säkerhets-problem rörande Tjänsten som Kunden blir medveten om. Tjänsten kan inkludera tillgång till externa parters programvaror och länkar till tredje parters webbplatser. Kunden är själv ansvarig för användning av dessa. Det material som Kunden ges tillgång till genom Tjänsten, vilket kan innebära texter, fotografier, illustrationer, filmer m.m. (”Materialet”), är skyddat enligt svensk och internationell upphovsrätt. Skyddet innebär bl.a. att Materialet inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren. Användning av innehållet i Tjänsten på annat sätt än genom sökning i materialet förutsätter därför att tillstånd för sådan användning lämnats av NE genom dessa villkor eller annars enligt avtal med NE, alternativt att användningen är tillåten enligt tillämplig lag.

7. Behandling av personuppgifter

Kunden samtycker till att Kundens kontaktpersoners namn samt övriga kontakt-, leverans- och betalningsuppgifter behandlas av NE med modern informationsteknik. Det primära syftet med sådan behandling är att administrera avtalsrelationen samt att möjliggöra god service till Kunden under och efter avtalsperioden. Kunden och dess kontaktpersoner kan när som helst ta del av uppgifterna.

För att kunna ge Kundens individuella användare tillgång till Tjänsten måste Kunden alltid säkerställa att samtycke till viss behandling av personuppgifter inhämtas av målsmän till omyndiga användare. Genom att användaren tar Tjänsten i bruk bekräftas att målsmän godkänt sådan behandling av personuppgifter.

På Tjänstens webbplats används även s.k. cookies. Syftet med dessa cookies, som kan innehålla personinformation, är att underlätta navigeringen på webbplatsen.

Kundens uppgifter lagras under en period efter att abonnemanget stängts och Kunden fullgjort eventuella betalningsförpliktelser. Detta för att NE ska kunna nå den som varit kund med för denna fördelaktiga erbjudanden. Kunden kan när som helst kontakta NE:s kundcenter och begära att någon eller alla av dessa uppgifter tas bort.

8. Funktionalitet

NE garanterar att funktionaliteten i Tjänsten överensstämmer med vad som presenteras i plattformen och i Avtalet för Tjänsten. För det fall NE genomför eventuella kundspecifika anpassningar av Tjänsten, enligt avtalad specifikation, övertar Kunden ansvaret för funktionaliteten om annat inte skriftligen avtalats.

9. Underhåll

NE har rätt att tillfälligt begränsa tillgången till Tjänsten för underhåll, support, korrigering av fel, uppgradering samt uppdatering av hård- och mjukvara. NE ska sträva efter att utföra underhåll och övriga driftsmässiga förbättringsåtgärder under tider då Tjänsten normalt sett har låg belastning.

10. Störningar och avbrott

NE ansvarar inte för utebliven vinst eller intäkt, förlust i näringsverksamhet, inkomstförlust eller annan indirekt skada om inte NE har handlat grovt vårdslöst.

NE ansvarar inte för utebliven vinst eller intäkt, förlust i näringsverksamhet, inkomstförlust eller annan indirekt skada om inte NE har handlat grovt vårdslöst.

Det föreligger ingen rätt till prisavdrag och heller ingen rätt till ersättning för skada om obrukbarheten eller skadan beror på en omständighet utanför NE:s kontroll vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, skada som tillfogats Kunden av tredje man, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar NE:s personal eller inte), blixtnedslag, strömavbrott, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, naturkatastrof, handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan för vilken NE inte svarar. NE är befriad från skyldighet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet under den tid sådan omständighet består.

11. Användarproducerat material

Kunden äger och ansvarar själv för allt material som Kunden och de användare för vilka Kunden ansvarar producerar genom användning av Tjänsten samt hur sådant material eventuellt förmedlas till och görs tillgängligt för andra användare av Tjänsten. NE ansvarar inte för om sådant innehåll bryter mot gällande lag eller rättigheter. NE ansvarar dock för förvaring av Materialet och löpande säkerhetskopiering av detsamma. I de fall NE åtagit sig att producera innehållet utifrån Kundens önskemål äger NE rätten till detta om annat inte skriftligen avtalats. Övrigt material och innehåll utgör NE:s egendom.

12. Support och utbildning

NE tillhandahåller kostnadsfri grundsupport avseende Tjänst som administreras av NE. I de fall NE konstaterar att ett eventuellt fel ligger utanför NE:s plattform/Tjänsten har NE inget ansvar att fortsätta felsökning om inte annat skriftligen överenskommits med Kunden. Inrapportering av supportärende ska göras via plattformens/Tjänstens funktion för felhantering.

För det fall Kunden själv sköter driften av plattformen för Tjänsten, övergår också ansvaret för förvaring och löpande säkerhetskopiering på Kunden. Supportåtagande ingår ej om inte det regleras i separat skriftligt avtal.

Eventuell utbildning i Tjänsten och villkoren för detta regleras i ett separat avtal mellan NE och Kunden.

13. Uppgraderingar

NE utvecklar och uppgraderar Tjänsten löpande vilket kan innebära kortare avbrott i Tjänsten.

14. Avtalsbrott

Finns det anledning att misstänka att Kunden eller någon av dennas användare agerat i strid med Villkoren har NE rätt att spärra Kundens alternativt användarens tillgång till Tjänsten till dess att frågan utretts. I fall då NE kan konstatera att användarnamn och lösenord missbrukas har NE även rätt att tilldela Kunden eller användaren ett nytt användarnamn och lösenord. NE har även rätt att stänga av Kundens eller användarens anslutning till Tjänsten med omedelbar verkan om Kunden eller användaren bryter mot Villkoren i något väsentligt hänseende. Härmed avses exempelvis fall av försenad betalning av abonnemangsavgifter samt om Kunden skulle missbruka sitt lösenord.

15. Ansvarsbegränsning

NE åtar sig inget ansvar för eventuella fel och brister i Tjänstens innehåll eller i tillgängligheten till densamma. NE kan vidare inte i något fall hållas ansvarig för eventuella skador, vare sig direkta eller indirekta, som orsakas eller uppkommer till följd av användningen av Tjänsten. I den mån annat inte följer av tillämplig tvingande lag ska NE:s totala, sammanlagda ansvar under inga omständigheter överstiga det totala belopp som Kunden erlagt till NE under aktuell abonnemangsperiod.

16. Ändrade villkor

NE förbehåller sig rätten att ändra villkoren vars senast uppdaterade och publicerade version på NE.se gäller. Ändringar är bindande för Kunden om inte ändringen skäligen kan anses innebära väsentlig olägenhet för Kunden och förutsatt att Kunden, senast sju dagar efter det att ändringen publicerats, meddelar NE att Kunden säger upp Tjänsten till upphörande vid nästa kalendermånadsskifte.

17. Meddelanden

Meddelanden från NE till Kunden som skickats till den av Kunden angivna e-postadressen ska anses ha nått Kunden samma dag som meddelandet skickades. Kunden ansvarar för att hålla kontaktuppgifter uppdaterade.

18. Tredjepartstjänster

18.1 Genom att använda Tjänsten accepterar Kunden Googles användarvillkor.