NE Nationalencyklopedin AB

Personliga konton för fleranvändare

Allmänna villkor för NE:s internettjänst NE.se avseende personliga konton

1. Inledning

Dessa allmänna avtalsvillkor (”Villkoren”) gäller för privatperson (”Kontoinnehavaren”) som registrerar sig som användare för privat konto på NE:s Internettjänst, NE.se (”Tjänsten”), som utges av NE Sverige AB (”NE”), och utgör tillsammans med de uppgifter som framgick vid Kontoinnehavarens registrering det avtal (”Avtalet”) som slutits mellan Kontoinnehavaren och NE.

2. Tjänsten och dess innehåll

Med Tjänsten avses de lösenordskyddade databaser som NE gjort tillgängliga för Kontoinnehavaren på Tjänstens webbplats i enlighet med Villkoren. NE förbehåller sig rätten att ändra och omstrukturera innehållet i Tjänsten, modifiera eller byta ut söksystemet eller stänga och öppna nya databaser.

3. Rätt att använda Tjänsten

Rätt att använda Tjänsten för användare med personligt konto tillkommer Kontoinnehavaren och de familjemedlemmar som är permanent bosatta hos Kontoinnehavaren. Tjänsten får endast användas för icke-kommersiellt bruk via HTTPS.

Kontoinnehavaren erhåller tillgång till Tjänsten så snart registrering genomförts och Villkoren accepterats. I samband med registreringen erhålls användarnamn och lösenord.

4. Avtalstid och uppsägning av Avtalet

Det personliga kontot är aktivt i tre år, under förutsättning att Kommun/Skola har ett under hela perioden aktuellt avtal om abonnemang för berörd skola samt att Kontoinnehavaren är elev/anställd på skola som omfattas av överordnat avtal.

5. Användning av Tjänsten

Kontoinnehavaren svarar för att Tjänsten inte utnyttjas i strid mot Villkoren eller mot tillämpliga lagar och föreskrifter.

Kontoinnehavaren förbinder sig vidare härmed att inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig samt tillse att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dessa. Kontoinnehavaren skall omgående till NE anmäla om det kan misstänkas att obehörig känner till Kontoinnehavarens lösenord.

Det material som Kontoinnehavaren får tillgång till genom Tjänsten, såsom texter och fotografier, är skyddat enligt svensk och internationell upphovsrätt. Användning av innehållet i Tjänsten på annat sätt än genom sökning i materialet förutsätter därför att användningen är tillåten enligt tillämplig lag.

Konstverk som finns upptagna i Tjänsten skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänhet utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se. Vid önskan att nyttja verket skall BUS kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 08-54 55 33 98 eller e-post bus@bus.se.

6. Att använda material från Tjänsten i undervisningen

Text- och bildmaterial på Tjänsten som är producerat av NE får användas fritt i klassrummet. Det innebär att lärare får skriva ut och kopiera valfria sidor till sin klass samt att elever kan använda texter och bilder från Tjänsten i redovisningar. Det är däremot inte tillåtet att t.ex. publicera NE-material på skolans hemsida eller annan nätplats eller att sprida NE:s material i tryckt form utanför klassrummet.

Innehåll på Tjänsten som skapats av användare omfattas av Creative Common-licensen ”Erkännande – Icke kommersiell – Dela Lika”. Det innebär att materialet kan kopieras, bearbetas, spridas och framföras fritt så länge upphovsman anges och materialet inte används i kommersiellt syfte. Dela Lika innebär att om materialet bearbetas gäller samma villkor för spridningen som för ursprungsverket. Läs mer om Creative Commons här.

7. Villkor för att lämna bidrag till Tjänsten

Genom att bidra med material till Tjänsten godkänner jag i egenskap av kontoinnehavare följande villkor:

  1. Mina personuppgifter kopplas till det material jag levererar. Både av NE utvalda personuppgifter och materialet blir tillgängligt för andra som använder Tjänsten.
  2. Jag ansvarar för att jag själv har skapat materialet och äger rätten att publicera det alternativt har tillstånd av rättighetsägaren att publicera det.
  3. Jag tillåter att allt material som jag lämnar som bidrag licensieras under Creative Commons-licensen ”Erkännande – Icke Kommersiell – Dela Lika” version 3.0.
  4. Jag ansvarar för att personer som medverkar på bilder eller filmer i mitt material har gett sitt tillstånd till att bilden/filmen publiceras på Tjänsten samt att NE har rätt att använda materialet fritt på Tjänsten samt i information eller reklam för tjänsten. Jag intygar också att ingenting på bilden/filmen eller sammanhanget när bilden/filmen togs strider mot svensk lag.
  5. NE förbehåller sig rätten att inte publicera (alternativt ta bort) sådant material som anses olämpligt.
  6. Det material jag lämnar som bidrag har NE rätt att använda fritt på Tjänsten samt i information eller reklam för tjänsten.
  7. För minderårigas godkännande av 1-6 ovan krävs målsmans tillstånd.

NE kommer att granska det användargenererade materialet före publiceringen. Publicering innebär dock inte att NE slutligt godkänt materialet eller ansvarar för dess innehåll. I första hand sker granskningen med målet att se till att inget olämpligt material ska förekomma på Tjänsten. När det gäller kunskapstest kan vi av förklarliga skäl inte fördröja publiceringen för att granska innehållet. Vi förlitar oss därför till rutinmässig efterkontroll samt användarnas hjälp att uppmärksamma felaktigheter.

8. Behandling av personuppgifter

Kontoinnehavaren samtycker härmed till att dennes namn och övriga kontakt-, leveransuppgifter behandlas av NE med modern informationsteknik. Det primära syftet med denna behandling är att administrera avtalsrelationen samt att möjliggöra god service till Kontoinnehavaren under och efter abonnemangsperioden.

Kontoinnehavaren och kontaktpersoner till överordnat avtal kan när som helst ta del av uppgifterna.

I de fall personnummer insamlas och behandlas av NE är syftet med detta att göra det möjligt för NE att utföra en säker identifiering av Kontoinnehavaren. Kontoinnehavaren kan när som helst ta del av och justera uppgifterna via funktionen ”Mitt konto"
på Tjänstens webbplats.

För personer under 18 år gäller att genom att användaren godkänner avtalsvillkoren bekräftas att vårdnadshavare accepterar ingånget avtal samt rätten till behandlingen av personuppgifter.

Personuppgifterna används även för att underlätta administrationen av Kontoinnehavarens abonnemang. Om Kontoinnehavaren inte önskar nämnd information från NE eller från NE:s partner kan NE kundcenter spärra Kontoinnehavaren från sådan användning om denne meddelar NE detta.

På Tjänstens webbplats används även s.k. cookies. Syftet med dessa cookies, som kan innehålla personinformation, är att underlätta navigeringen på webbplatsen.

Kontoinnehavarens uppgifter lagras under en period efter att abonnemanget upphört. Kontoinnehavaren kan när som helst kontakta NE kundcenter och begära strykning av någon eller av alla dessa uppgifter.

9. Meddelanden

Meddelanden från NE till Kontoinnehavaren som skickats till av denne angiven e-postadress skall anses ha nått Kontoinnehavaren samma dag som meddelandet skickades. Kontoinnehavaren ansvarar för att hålla kontakt- och adressuppgifter uppdaterade.

10. Avtalsbrott

Finns det anledning att misstänka att Kontoinnehavaren agerar i strid med Villkoren har NE rätt att spärra Kontoinnehavarens tillgång till Tjänsten tills frågan utretts. I fall då NE kan konstatera att Kontoinnehavarens användarnamn och lösenord missbrukas har NE även rätt att tilldela Kontoinnehavaren ett nytt användarnamn och lösenord.

NE har även rätt att stänga av Kontoinnehavarens anslutning till Tjänsten med omedelbar verkan om Kontoinnehavaren bryter mot Villkoren i något väsentligt hänseende.

11. Ansvarsbegränsning

NE åtar sig inget ansvar för eventuella fel och brister i innehållet i Tjänsten eller i tillgängligheten till densamma. NE kan vidare inte i något fall hållas ansvarigt för eventuella skador, vare sig direkta eller indirekta, som orsakas eller uppkommer till följd av användningen av Tjänsten.

12. Tredjepartstjänster

Genom att använda Tjänsten accepterar Kunden Googles användarvillkor.