Social rättvisa

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så står det i första raden i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. På den här sidan hittar du som lärare lektionstips och aktiviteter att använda för att belysa ämnet i klassrummet.

Barn har rätt att växa upp och utvecklas i en trygg miljö och bli bemötta med respekt. För att skolan ska vara en trygg plats är det därför viktigt att arbeta förebyggande mot kränkande behandling och orättvisor. Låt dina elever delta i arbetet – här hittar du tips på övningar, diskussionsuppgifter och aktiviteter som ni kan arbeta med tillsammans.

Tips: Vill du arbeta ämnesövergripande är det här ett guldläge. Flera läromedel inkluderar hela kapitel eller delar som passar utmärkt att jobbas med gemensamt. Prata ihop dig med dina kollegor och kör. Delad glädje är som vi vet oftast dubbel.

Kampen mot orättvisor

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter antogs 1948 och gäller för alla över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation. Vill du att klassen ska bli experter på FN:s historia, dess globala mål eller kanske förstå hur demokratiseringen av Sverige varit nödvändig för elevernas egna rättigheter? Då ska du kika i den här kategorin.

Här hittar du exempel på undervisningsmaterial.

 

 

 

.

Identitet, normer och jämställdhet

Går det att prata om mänskliga rättigheter utan att inkludera begrepp som identitet, jämställdhet och normer? Nej, det gör det ju inte. Det finns mycket att prata om när vi lyfter de här frågorna: hur vi behandlar andra, vilka vi är, varför vi känner som vi gör och vad som påverkar oss själva och alla runt omkring oss. Uppslag för sådana diskussioner hittar du här.

Här hittar du exempel på undervisningsmaterial.

Du, vi, tillsammans

Ibland är det skönt att vara ensam, men nästan ingen vill vara det jämt. Bra relationer får oss att må bra, oavsett om det gäller föräldrar, klasskompisar, en bästis eller någon man är kär i. I den här kategorin hittar du texter och övningar som är utmärkta som underlag för diskussion i klassen.

Här hittar du exempel på undervisningsmaterial.

 

Nationella minoriteter

Skyddet av minoriteter är inkluderat i FN:s deklaration och förstärkt av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Men vilka är de, nationellt och globalt? Hur hänger begreppen etnisk minoritet och nationell minoritet ihop? Och hur behandlar vi de nationella minoriteterna i Sverige? Djupdyk i frågan i den här kategorin.

Här hittar du exempel på undervisningsmaterial.

Kampen mot orättvisor

 

Mänskliga rättigheter i Sverige. Filmen Svenne har tagits fram av Svenska FN-förbundet och utmanar bilden av Sverige som ett land där allas grundläggande rättigheter respekteras. En bra introduktion för samtal om diskriminering och förutfattade meningar.

Demokratiseringen av Sverige. Under 1700-talet användes ordet demokrati närmast som ett skällsord, och så sent som i slutet av 1800-talet fanns ordet inte med i de stora uppslagsverken. Ja, man kan verkligen säga att det tog tid för demokratin att få ett genombrott i Sverige. I Historia 7–9 hittar du ett matigt kapitel fyllt med filmer om demokratiseringen av Sverige. Från de tidiga folkrörelserna till 2000-talets erkännande av minoriteter.

Vad betyder egentligen social hållbarhet? För att förstå innebörden av begreppet kan det ibland vara bra att tänka utifrån individens perspektiv. I det här avsnittet i Geografi 7–9 får eleverna tillsammans reflektera kring vilka faktorer som är viktiga för dem i dag och vilka som de tror kommer vara viktiga för dem i framtiden.

 

 

FN genom tiderna. I snart 80 år har FN verkat för fred och säkerhet i världen och för samarbete mellan länder. Låt eleverna djupdyka i FN:s historia från bildandet 1945 till i dag. Finns i Samhällskunskap 7–9 och kan lämpligen användas som utgångspunkt i ämnesövergripande arbete.

Film om FN:s globala mål. Målet med Agenda 30 är att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i världen och inte minst lösa klimatkrisen. Men vems ansvar är det att målen nås? Och hur ska det gå till? Se filmen där ungdomsrepresentanter från FN samt experter och medarbetare från UNDP svarar på dessa frågor.

Barnkonventionen. Alla barn har rätt att växa upp och utvecklas i en trygg miljö och bli bemötta med respekt. Det stöds i FN:s barnkonvention och hållbarhetsmålen i Agenda 30. Men vad är barnkonventionen och vilka rättigheter gäller för alla världens barn? I SO 1–3 får eleverna lära sig mer om sina rättigheter.

I Samhällskunskap 4–6 och Samhällskunskap 7–9 hittar du också massvis med övningar, filmer och gruppaktiviteter som hjälper eleverna att förstå sina egna rättigheter i samhället enligt barnkonventionen.

.

Identitet, normer och jämställdhet

 

Få praktiska tips på hur du kan arbeta med HBTQI-frågor i skolan.

Ladda ner guiden – Så arbetar du inkluderande i klassrummet.

Hållbart sex. För att ett samhälle ska vara socialt hållbart måste alla känna sig lika mycket värda och välkomna i samhället. Därför är det viktigt att reflektera över sexualiteten i förhållande till hållbar utveckling. I Biologi 7–9 hittar du övningar där klassen får diskutera kring ett sexfritt samhälle och hur man kan underlätta för en HBTQ-person att komma ut.

Lika fast olika. Vår identitet påverkas av de människor som vi umgås med. Varje person tillhör många olika grupper som skapar gemenskap och sammanhållning. I den här övningen i Religion 4–6 får eleverna fundera över vilka grupper de tillhör eller känner sig hemma i. Dessutom får de reflektera över andra grupper som känns främmande. Låt klasskompisarna jämföra sina svar och reflektera över likheter, skillnader och varför de känner som de gör.

Kulturell identitet – arv och rädslan för det främmande. Vi människor präglas av den kultur vi lever i. Det är därför naturligt att det är den egna kulturen som bildar utgångspunkt när man möter andra kulturer, något som ibland förväxlas med att det är den egna kulturen som är idealet. I Religionskunskap 1 hittar du en övning där eleverna får reflektera kring kulturarv och hur misstänksamhet kring det främmande kan ta sig uttryck.

 

 

.

Identitet – vem är du? En människas identitet är som bekant ett stort pussel av egenskaper, intressen och färdigheter. I Religion 4–6 och 7–9 hittar du texter och övningar där klassen får lära sig mer om självbild, identitet, sexualitet, roller och ideal.

Normer, genus och jämställdhet. Att synliggöra och undersöka normer är nödvändigt för att förstå hur vårt samhälle är uppbyggt. Använd den här filmen som en grund för vidare diskussion kring könsroller och jämställdhet. Fler övningar hittar du i det här kapitlet i Samhällskunskap 1, 2 & 3.

Kärlek med respekt. Alla hjärtans dag är årets stora kärleksdag. För många är det extra viktigt att bli uppvaktad av den man älskar just den dagen. Men det där med kärlek är inte alltid så enkelt. Ta tillfället i akt och låt klassen resonera kring förälskelse, kärlek, fysisk beröring, sex och vad man får och inte får göra. Finns i Samhällskunskap 7–9 och Samhällskunskap 1, 2 & 3.

Social hållbarhet. Vad behöver du för att må riktigt bra? Är det viktigt att bli rättvist behandlad? Stora frågor som ibland inte är så lätta att svara på. I det här kapitlet i Geografi 7–9 hittar du fördjupande texter och övningar kring begreppet social hållbarhet.

.

Guide - Så arbetar du inkluderande i klassrummet

Vi tycker precis som du att det är viktigt med allas lika värde och att alla elever på skolan får känna sig respekterade och trygga. Vi har därför tagit fram en guide med några konkreta tips på hur du kan arbeta med HBTQI-frågor i skolan och praktiska verktyg att ta med dig in i klassrummet. Gudien är framtagen av Edward Summanen socionom, genusvetare och författare.

Du, vi, tillsammans

Vem är du och vem är jag? Din identitet är ditt jag, det vill säga det som du känner är du. I identiteten ingår bland annat din personlighet, din ålder och ditt kön. I Biologi 4–6 finns ett utförligt kapitel om svårigheterna med att veta vem man är och hur man ska vara mot andra.

Vad är rättvisa? Går det att skapa total rättvisa i alla situationer? Titta på filmen ”Vad blir rättvist” och diskutera instuderingsfrågorna tillsammans med klassen.

Tolerans och intolerans. Att kunna leva sida vid sida med människor från många olika grupper handlar ofta om respekt och tolerans. När vi inte respekterar andra människors rättigheter leder det till diskriminering och mobbning. I Svenska 4–6, Svenska 7 och SVA 4–6, samt 7 hittar du övningar där eleverna får arbeta med frågor om tolerans och intolerans.

Spela roll! I den här övningen får klassen reflektera över vilka egenskaper som ofta förknippas med olika roller och personlighetstyper.
Välj ut några av rollerna och låt eleverna improvisera en scen. Ett lättsamt och roligt sätt att belysa olika stereotyper och fördomar. Hur är till exempel en hjälte? Eller hur ser det ut när en bonde möter en snobb?

Rita och gissa – etikedition! Du kan nog gissa vad det här tipset går ut på. 😉 Ge en elev uppdraget att rita en bild som föreställer något av de etiska begreppen i den här listan. Den i klassen som listar ut det rätta svaret får ta över pennan och rita ett nytt begrepp.

.

Nationella minoriteter

Aktivism och rättvisa. För att ett samhälle ska vara hållbart måste det också vara rättvist. Men vilket land kan säga sig vara det? Se filmen om Timimie Märak som är samisk aktivist och kritisk till gruvdriften på samisk renbetesmark. Hon beskriver motsättningar mellan vinstintresse och jobbmöjligheter, och samernas rättigheter och traditioner. En konflikt som går igen på många andra platser på jorden.

Nationella minoriteter. Demokratiseringen av den svenska staten kom också att medföra en starkare ställning för olika minoritetsgrupper. I Samhällskunskap 7–9 hittar du instuderings- och fördjupningsuppgifter om Sveriges fem nationella minoriteter.

I läromedlet hittar du också den här filmen där eleverna kan lära sig vilka krav som en grupp måste uppfylla för att anses vara en nationell minoritet i Sverige.

Kulturella uttryck – från inuiternas anorak till dagens hoodie. I Slöjd 7–9 finns avsnittet Urfolkens kulturer där eleverna får fördjupa sig i olika kulturella uttryck, hantverk och dess rituella betydelse.

Etnicitet och nationella minoriteter. I Samhällskunskap 1, 2, & 3 hittar du övningar om olika perspektiv på etnicitet, Sveriges nationella minoriteter och deras historia.

Uppdaterade uppslagsord

NE:s redaktion har tillsammans med Edward Summanen, författare, socionom och genusvetare med mångårig erfarenhet av arbete med unga HBTQI-personer och likabehandlingsfrågor, granskat och uppdaterat nedanstående artiklar i Nationalencyklopedin för att säkerställa deras tillförlitlighet och aktualitet.

Är du nyfiken på NE:s läromedel och kunskapstjänster? Prova kostnadsfritt i 30 dagar.