Nationalencyklopedins redaktion ser till att materialet i uppslagsverket och övriga tjänster håller hög klass, både språkligt och innehållsmässigt. Innehållet uppdateras kontinuerligt och nya uppslagsord tillkommer fortlöpande. Till redaktörernas kontaktnät hör alla de experter och skribenter som bidrar till texterna i uppslagsverket. När materialet kommit till redaktionen faktagranskar och redigerar respektive redaktör innehållet samt gör eventuella kompletteringar.

Har du en allmän fråga till vår redaktion är du välkommen att kontakta oss på redaktionen@ne.se. Nedan finner du kontaktinformation till samtliga personer på redaktionen.

Jonas Gruvö

Chefredaktör och redaktionschef

Per Söderberg

Biträdande redaktionschef

Rikard Ask

Läromedelsredaktör

Britt-Marie Berglund

Lexikograf

Ingemar Breithel

Redaktör för bl.a. litteratur, konst och språk

Martina Eriksson

Bildredaktör

Anders Jönsson

Redaktör för bl.a. geografi, ekonomi och samhällsvetenskap

Elisabeth Marklund Sharapova

Lexikograf

Anna Nyman

Läromedelsutvecklare språk

Olof Ollerstam

Redaktör för bl.a. kemi och matematik

Frans af Schmidt

Läromedelsutvecklare samhällsvetenskapliga ämnen

Låtta Skogh

Redaktör för bl.a. biologi och medicin

Jesper Sörensson

Läromedelsutvecklare naturvetenskapliga ämnen och matematik

Mathias Thiel

Datalingvist/lexikograf

Sanna Trygg

Redaktör för samhällsvetenskap, sociologi, pedagogik, genus och juridik

Johan Warell

Redaktör för bl.a. fysik, geologi och teknik

Stefan Westander

Projektledare för NE:s årsbok

Experter och skribenter

Nationalencyklopedin har ett vittförgrenat kontaktnät över hela landet med cirka 4 500 medarbetare som är experter och skribenter inom NE:s alla ämnesområden. Det kan vara allt från en professor i kärnfysik till en trollkarl.

Medarbetarna kommer från universitet och högskolor, kommuner och landsting, verk och myndigheter, organisationer, företag, sjukhus, bibliotek, museer m.m.

I samarbete med NE:s redaktion granskar experterna befintliga uppslagsord, nyskrivna artiklar, kommer med förslag på vad som kan förbättras, kompletteras eller eventuellt strykas. De skriver även själva.

Skribenterna skriver i samråd med redaktion och experter nya uppslagsord och kompletterar och aktualiserar befintliga uppslagsord.

Ovan presenteras en förteckning över de personer som medverkat i NE, grupperad efter ämnesområde.

Medarbetarförteckningen upptar samtliga skribenter och granskare som medverkat i uppslagsverket. Samtliga redaktörer har skrivit artiklar inom sina egna ämnesområden. Om en NE-redaktör ändå nämns bland de övriga medarbetarna beror det på att redaktören författat artiklar inom ämnet vid en tid då han/hon inte var redaktör.