NE Nationalencyklopedin AB

Tigtag CLIL

Ämne och Språk lyfter varandra i pedagogiskt koncept

Kan ämnesundervisning på ett annat språk, oftast engelska, ge bättre inlärning? Det är
tanken bakom CLIL (content and language integrated learning), som blir alltmer populärt i
Europa. Att öva flera förmågor samtidigt har visat sig ge positiva effekter.

Det pedagogiska konceptet CLIL etablerades i mitten av 90-talet och har fått spridning över Europa. Även i Sverige riktas allt större uppmärksamhet mot konceptet. När ämnes- och språkundervisning integreras med varandra kan läraren hjälpa eleverna att finna kopplingar mellan språk och ämne, och på så vis göra ämnet mer meningsfullt. I takt med att eleverna utvecklar sina språkkunskaper kan de hantera alltmer komplicerade ämnen, så undervisningsmaterialet bör erbjuda eleverna intressant innehåll och utmanande övningar.

CLIL sparar tid och ökar inlärningen

Det finns flera aspekter som gör CLIL till ett intressant koncept:

  • Genom att berika innehållet i språkundervisningen blir den mer intresseväckande och
    utmanande. Språkundervisning som endast koncentrerar sig på språklig utveckling ger inte samma möjlighet att utveckla flera typer av språkliga förmågor. De intellektuella utmaningar som CLIL-undervisningen erbjuder har potential att skapa kognitiv utveckling.
  • Undervisningstiden är begränsad. Att kombinera språkundervisning med ämnesinlärning är ett sätt att använda tiden mer effektivt.
  • Alla ämnen har sin egen typ av språkförståelse. Fysikens och geografins "språk" har till exempel specifika funktioner både språkligt och diskursmässigt. Språkundervisning i skolor och på universitet behöver hjälpa eleverna att förvärva dessa färdigheter, för att ge optimala förutsättningar för vidare studier och yrkesliv.

Utmaningar med CLIL för att hålla hög kvalitet

En av de viktigaste utmaningarna inom CLIL är att optimera både språk- och ämnesundervisning. Om fysik eller geografi lärs ut på ett annat språk än modersmålet, hur kan vi då se till att lärandet når samma nivå som det skulle ha gjort om ämnet lärdes ut på elevens förstaspråk? Och hur kan språkutveckling maximeras när huvudfokus ligger på ämnesinnehållet i lektionerna? Båda dessa faktorer är lika centrala att värdera och hantera för lärare som använder CLIL i undervisningen.

En annan utmaning är att utveckla ändamålsenliga CLIL-undervisningsmetoder. Det handlar bland annat om att tillägna sig bra tekniker när det gäller att ställa frågor och ge utlåtanden, för att underlätta för eleverna att ta till sig information på ett språk som de inte pratar helt flytande. Genom att utveckla mer didaktiska tillvägagångssätt kan man bygga upp och strukturera informationsöverföring och arbetsuppgifter på ett sätt som skapar optimalt lärande.

Det är också viktigt att alla inblandade – skolbarn och deras föräldrar samt administratörer och utbildningsmyndigheter – får tillgång till information om vad som kan och inte kan uppnås genom CLIL-metoder.

NE erbjuder CLIL i samarbete med Tigtag

Tigtag CLIL är en innehållsrik lärresurs speciellt framtagen för CLIL-undervisning på engelska i NO-ämnen och geografi för elever som inte har engelska som modersmål. Ämneskunskaper och fakta presenteras med hjälp av tydliga exempel på engelska i två svårighetsgrader. Över 800 pedagogiska filmer och ett rikt övningsmaterial gör lärandet roligt för eleven. Materialet är flexibelt på så sätt att det ger läraren stora möjligheter att använda de färdiga lektionerna i sin helhet eller använda olika delar fritt för att själv utforma undervisningen. Läs mer i handbok för Tigtag CLIL (på engelska).

Beställ Tigtag CLIL genom att kontakta oss på skola@ne.se eller ring 040-665 47

Läs mer om Tigtag CLIL