1. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 2. mapp

  mapp, katalog, inom databehandling en logisk struktur i ett filsystem som refererar till andra filer och mappar.
 3. databas

  databas, mängd av data, ordnade i ett eller flera dataregister, som är tillräcklig för ett visst ändamål eller för ett visst databehandlingssystem.
 4. fjärde industriella revolutionen

  fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0 (engelska Industry 4.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av sakernas internet, artificiell intelligens och robotteknik.

 5. Europol

  Europol, Europeiska polisbyrån, Haag, organisation för polisiärt samarbete inom EU, inrättad 1992 efter beslut i samband med förhandlingarna om Unionsfördraget (Maastrichtfördraget).
 6. WAP

  WAP, Wireless Application Protocol, serie av kommunikationsprotokoll för åtkomst till internet och dess olika tjänster från mobiltelefoner eller andra terminaler (t.ex. handdatorer) avsedda för trådlösa förbindelser.

 7. webbläsare

  webbläsare, (engelska web browser), webbläddrare, www-läsare, program som via särskilt kommunikationsprotokoll (http) ger åtkomst till webbsidor.

 8. ADSL

  ADSL, asymmetric digital subscriber line, teknik för överföring av data med hög hastighet över vanliga teleledningar.

 9. biodling

  biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbin ( Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.
 10. VPN

  VPN, virtuellt privat nätverk, teknik för att skapa en säker anslutning till ett privat nätverk över ett publikt nätverk som internet.