1. gödsel

  gödsel, gödselmedel, växtnäring, material som på olika sätt och i olika former tillförs jorden för att öka dess avkastning.
 2. Tjernobylolyckan

  Tjernobylolyckan, allvarlig reaktorolycka 26 april 1986 i kärnkraftverket Tjernobyl norr om Kiev i Ukraina.
 3. fitness

  fitness, ett inom evolutionsbiologin fundamentalt begrepp som innebär antingen en viss genotyps ökningshastighet i förhållande till andra genotyper i populationen eller en viss fenotyps relativa fortplantningsframgång.
 4. fossila bränslen

  fossila bränslen är bränslen som mest består av kolföreningar och som är rester av djur och växter som levde för länge sedan.

 5. inflation

  inflation innebär att värdet på ett lands pengar försämras och att priserna stiger.

 6. farligt avfall

  farligt avfall, tidigare miljöfarligt avfall, avfall som bedömts utgöra ett särskilt starkt hot mot miljön och därför måste omhändertas med särskild försiktighet och under särskilda bestämmelser.
 7. millenniemålen

  millenniemålen var åtta mål för den globala utvecklingen som beslutades av FN:s medlemsstater.

 8. datortomografi

  datortomografi, DT, benämning på medicinska undersökningsmetoder som innebär datorstödd framställning av skiktbilder (se tomografi).
 9. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 10. augur

  augur, medlem av ett prästerligt kollegium i det antika Rom.