1. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 2. övergödning

  övergödning, i allmänt språkbruk detsamma som alltför långt gången eutrofiering.
 3. primater

  primater, tidigare herredjur, Primates, ordning däggdjur med drygt 200 nutida arter som, förutom människan, har sin utbredning i tropiska och subtropiska områden i Amerika, Afrika och Asien.

 4. personlighetspsykologi

  personlighetspsykologi, gren av psykologin som är inriktad på att beskriva och förklara människors sätt att fungera i ett helhetsperspektiv, i motsats till områden som perception, kognition och motivation, vilka studerar delfunktioner hos individen.
 5. antropocen

  antropocen, människans tidsålder, föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.

 6. noradrenalin

  noradrenalin, en katekolamin, en biogen amin som är den viktigaste signalsubstansen i det sympatiska nervsystemet.

 7. protektionism

  protektionism, importbegränsning genom handels- och industripolitiska åtgärder, t.ex. tullar och importkvoter, avsedda att ge producenter inom nationen konkurrensfördelar gentemot utländska producenter.
 8. flyktingkrisen 2015

  flyktingkrisen 2015, benämning på händelserna 2015 då ett ovanligt stort antal människor tog sig till EU-länderna för att söka asyl.

 9. migration

  migration, samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd.
 10. könsurval

  könsurval, inom biologi en process som leder till ökad ojämlikhet med avseende på individuell fortplantningsframgång, se sexuell selektion.