1. nationalpark

  nationalpark, område som fredats på grund av sina naturvärden eller sina kvaliteter för friluftsliv och turism.

 2. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 3. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.
 4. träning

  träning, inom idrott aktivitet som syftar till att öka den fysiska prestationsförmågan.

 5. lysosomer

  lysosomer, organeller i kärnförsedda (eukaryota) celler som innehåller enzymer med förmåga att bryta ned organiska ämnen.
 6. ytspänning

  ytspänning, fysikaliskt fenomen som uppstår i gränsytan mellan två faser beroende på skillnaden i energi mellan molekylerna vid ytan respektive fasens inre.
 7. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.
 8. efterfrågeteori

  efterfrågeteori, nationalekonomisk teori för i första hand hushållens efterfrågan på varor och tjänster.
 9. depolarisation

  depolarisation, minskning av den negativa elektriska spänning, membranpotential, som finns över levande cellmembraner i vila (ca −70 mV för nervceller).
 10. ekologisk succession

  ekologisk succession, förändring inom ett ekosystem vilken leder till att ett nytt växt- och djursamhälle uppkommer eller ersätter ett tidigare.