1. eutrofiering

  eutrofiering, utveckling mot mera näringsrika förhållanden, oavsett om detta beror på en naturlig utveckling eller om förhållandena orsakats av människan.
 2. lantanider

  lantanider, de i period 6 efter lantan följande fjorton grundämnena med atomnummer 58–71, i vilka 4f-orbitalerna fylls med elektroner (se tabell).
 3. psykisk störning

  psykisk störning, tillstånd av psykisk ohälsa som drabbar personligheten, känslolivet och kognitionen (hjärnans förmåga att tänka och korrekt tolka sinnesintryck) och som orsakar lidande och funktionsnedsättning.

 4. endorfiner

  endorfiner, endogena opioideropioida peptider, grupp neuropeptider som binder till opioidreceptorer (se opioider).

 5. invasiv

  invasiv, term som inom medicinen används i tre sammanhang; om tumörer, om infektioner respektive om medicinska instrument och metoder.

 6. Yellowstone National Park

  Yellowstone National Park, nationalpark i Klippiga bergen, USA, huvudsakligen i delstaten Wyoming; 8 991 km 2.
 7. vittring

  vittring, äldre term förvittring, inom geologi nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock (även på t.ex. husfasader) till en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer.
 8. gallium

  gallium, metalliskt grundämne som tillhör borgruppen, periodiska systemets grupp 13 (III B), kemiskt tecken Ga.
 9. etiologi

  etiologi, egentligen läran om sjukdomsorsaker; numera vanligen orsaken till en sjukdom.
 10. hypertoni

  hypertoni, hypertension, benämning på förhöjt blodtryck, varvid man i regel menar trycket i kroppskretsloppet (stora kretsloppet).