1. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).
 2. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 3. saxofon

  saxofon, blåsinstrument av metall med konisk borrning och enkelt rörblad, på grund av sin konstruktion räknat som träblåsinstrument.
 4. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 5. feedback

  feedback, återkoppling, reglertekniskt begrepp som innebär att information om det styrda systemets beteende återförs till den styrande mekanismen.
 6. ANP

  ANP, atrial natriuretisk peptid, A-typ natriuretisk peptid, peptidhormon som bildas i hjärtats förmak; se natriuretiska hormoner.
 7. acetylkoenzym A

  acetylkoenzym A, en tioester av ättiksyra och koenzym A.
 8. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 9. komplementaritet

  komplementaritet, inom cellbiologin att de kvävebaser som ingår i DNA och RNA har molekylstrukturer som begränsar vilka andra kvävebaser de kan binda till.
 10. triangel

  triangel är en plan geometrisk figur som har tre raka sidor och tre hörn.