1. respiratory distress syndrome

  respiratory distress syndrome, andningssviktsyndrom, andnödssyndrom, akut tillstånd där andningen är otillräcklig för kroppens funktioner.
 2. acute respiratory distress syndrome

  acute respiratory distress syndrome, livshotande tillstånd efter akut lungskada; se ARDS.
 3. typhimurium

  typhimurium, kortform för Salmonella typhimurium, en av de många arter av bakteriesläktet Salmonella som kan orsaka akuta mag–tarminflammationer.
 4. hjärtruptur

  hjärtruptur, hjärtmuskelruptur , hjärtmuskelbristning beroende på av hjärtinfarkt försvagad hjärtmuskulatur.
 5. paroxyton

  paroxyton, om ord: betonad på näst sista stavelsen med akut accent.
 6. toxikologi

  toxikologi, läran om gifters egenskaper och verkningar.
 7. pneumatiska skolan

  pneumatiska skolan, inom medicinen grundades under århundradet e.Kr.
 8. akutvård

  akutvård, akut omhändertagande, enligt Socialstyrelsens definition ”akut omhändertagande av akut sjuk/skadad patient från insjuknande till definitiv behandling/vård”.
 9. halskatarr

  halskatarr, faryngit , pharyngitis, akut eller kronisk inflammation i svalgets slemhinnor.
 10. anuri

  anuri, upphörd urinutsöndring; förekommer som svar på svårt blodtrycksfall (fysiologisk anuri), efter svår akut njurskada eller njursjukdom eller vid akut hinder för urinutsöndring i urinledare, urinblåsa eller urinrör.