1. belopp

  belopp [-låp´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-lopp-et
  Svensk ordbok
 2. nominellt belopp

  nominellt belopp, en akties andel i aktiekapitalet.
 3. ränta

  ränta, avkastning på kapital eller, sett från låntagarens synpunkt, priset på kredit.

 4. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.

 5. Arkimedes princip

  Arkimedes princip, en lag i hydrostatiken som säger att en kropp som är helt eller delvis nedsänkt i en vätska påverkas av vätskan med en uppåtriktad kraft vilken till sitt belopp är lika med den undanträngda vätskans tyngd.
 6. dipol

  dipol, (elektrisk dipol), två lika stora elektriska laddningar med motsatt tecken på något avstånd från varandra.
 7. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. acceleration

  acceleration, beteckning a, hastighetsändring per tidsenhet.
 10. abonnemang

  abonnemang, beställning och betalning i förväg för rätten till en serie av likartade tjänster eller varor under en viss tid, t.ex. teaterplatser eller tidningar.