1. Johan Celsius

  Celsius, Johan, 1660–1710, jurist, dramatiker; jämför släktartikel Celsius.
 2. Olof Celsius

  Celsius, Olof, d.ä., 1670–1756, botaniker, språkman och präst; jämför släktartikel Celsius.
 3. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 4. resistivitet

  resistivitet, tidigare specifikt elektriskt motstånd, beteckning ρ, egenskap definierad som förhållandet mellan elektrisk fältstyrka E och strömtätheten i ett material J så att ρ = E / J.
 5. flamma

  flamma, förbränningszon i gasfas från vilken ljus utsänds.
 6. kelvin

  kelvin, SI-enhet, med beteckningen K för termodynamisk temperatur (absolut temperatur) och temperaturdifferens, en av SI:s grundenheter.

 7. enhet

  enhet, måttenhet, viss överenskommen eller fastställd storlek av en storhet, avsedd att användas då man vill uttrycka storhetsvärden.
 8. Uppsala universitet

  Uppsala universitet, Nordens äldsta universitet, grundat 1477.
 9. Disa

  Disa, litterär gestalt.
 10. klimatkänslighet

  klimatkänslighet, begrepp som beskriver hur känsligt klimatet är för en ändring av jordens strålningsbalans.