1. skivavbildning

  skivavbildning, datafil som är en exakt kopia av innehållet i ett lagringsmedium.
 2. seismologi

  seismologi, gren av geofysiken som behandlar jordbävningar och elastiska vågors utbredning i jorden.
 3. geografi

  geografi betecknar dels ett allmänt kunskapsområde, dels en vetenskaplig disciplin.
 4. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 5. paleografi

  paleografi, vetenskapen om skriftens utveckling och användning i äldre tid samt läsning och tolkning av handskrifter, särskilt medeltida.
 6. accessionskatalog

  accessionskatalog [akseʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cess-ions--kata-log-en
  Svensk ordbok
 7. färggrann

  färggrann [fär`j-] adj. färggrant ORDLED: färg--grann
  Svensk ordbok
 8. telefonkatalog

  telefonkatalog [-få`n-] subst. ~en ~er ORDLED: tele-fon--kata-log-en
  Svensk ordbok
 9. förteckning

  förteck´ning subst. ~en ~ar ORDLED: för-teckn-ing-en
  Svensk ordbok
 10. returporto

  retu`rporto subst. ~t ~n ORDLED: re-tur--port-ot
  Svensk ordbok