1. åldrande

  åldrande, senescens, att en organism eller konstruktion gradvis bryts ned och blir allt ömtåligare tills den inte längre fungerar.

 2. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.
 3. etymologi

  etymologi, benämning på den gren av den historiska språkvetenskapen som behandlar ordens ursprung, härledning och historia, varvid deras släktskapsförhållanden samt form- och betydelseutveckling belyses.
 4. internationell pedagogik

  internationell pedagogik, dels det vetenskapliga studiet av internationella och tvärkulturella problem inom skola och utbildning, dels den undervisning som syftar till att främja en internationell orientering i kunskaper och attityder hos eleverna.
 5. pedagogik

  pedagogik, vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, undervisning och utbildning.
 6. dialektforskning

  dialektforskning, dialektologi, det vetenskapliga studiet av dialekter.
 7. mytologi

  mytologi, läran om myterna, dvs. myttolkning, eller samling av myter inom ett bestämt religionsområde, varvid man mera fäster sig vid berättelserna som sådana än vid deras religiösa funktion.
 8. lettiska

  lettiska, latviešu, latvju valoda, indoeuropeiskt, baltiskt språk och det officiella språket i Lettland.
 9. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 10. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.