1. Tim Berners-Lee

  Berners-Lee, Sir Tim, född 1955, brittisk tekniker, sedan 1994 chef för World Wide Web Consortium, som han även grundade.

 2. hypertoni

  hypertoni, hypertension, benämning på förhöjt blodtryck, varvid man i regel menar trycket i kroppskretsloppet (stora kretsloppet).
 3. morsealfabetet

  morsealfabetet, alfabet där varje bokstav motsvaras av en kombination av korta och långa signaler.
 4. heparin

  heparin, heterogen grupp av kroppsegna substanser.
 5. medvetandegrad

  medvetandegrad, medicinsk term som beskriver vakenhetsgrad respektive reaktionsförmåga hos en patient vars medvetande är sänkt eller som är medvetslös.
 6. flampunkt

  flampunkt, den lägsta temperatur som en vätska måste uppvärmas till för att de från vätskan avgivna gaserna skall antändas av en öppen låga vid standardiserad provning.
 7. massamhälle

  massamhälle, term använd för att karakterisera stora politisk-ekonomiska enheter, t.ex. nationalstater, i vilka traditionella, lokalt förankrade särdrag av religiöst, etniskt, kulturellt eller klassmässigt slag minskat i betydelse och ersatts av storskaliga, byråkratiserade, opersonliga organisationsformer, t.ex. fackföreningar och konsumentsammanslutningar.
 8. bildningsentalpi

  bildningsentalpiʹ, standardbildningsentalpiden entalpiändring, med beteckningen ΔHf0, som sker när en kemisk förening bildas ur grundämnen.

 9. garderob

  garderob, skåp eller utrymme för förvaring av kläder.
 10. genetisk-klinisk metod

  genetisk-klinisk metod, vetenskapligt arbetssätt inom psykologin som särskilt tillämpades av Piaget och hans medarbetare när de studerade hur barns tänkande och omvärldsuppfattning utvecklas.