1. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 2. objektiv

  objektiv är den som tar hänsyn bara till fakta och inte till åsikter och känslor.
 3. hermeneutik

  hermeneutik, läran om tolkning.
 4. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 5. behaviorism

  behaviorism, en riktning inom psykologin lanserad av amerikanen John B. Watson i början av 1900-talet.
 6. subjektivitet

  subjektivite´t subst. ~en ORDLED: sub-jekt-iv-itet-en
  Svensk ordbok
 7. subjektivism

  subjektivis´m subst. ~en ORDLED: sub-jekt-iv-ism-en
  Svensk ordbok
 8. epik

  epik, berättande litteratur, en av de litterära grundformerna mellan den subjektiva lyriken, som talar ur människans inre, och dramatiken, där ordet tvärtom – i teaterns form – objektiveras via aktörerna.
 9. monism

  monism, inom filosofin doktrinen att allt som existerar ytterst är av ett och samma slag.
 10. nation

  nation,  term som i svenskt språkbruk används i olika sammanhang som liktydigt med stat, till exempel i benämningen Förenta Nationerna.