1. substitutvara

  substitutvara,  en vara eller tjänst som kan ersätta en annan vara eller tjänst utan att användarens nyttokrav går förlorat.

 2. substitut

  substitut, inom ekonomin ersättningsvara.
 3. substitutionseffekt

  substitutionseffekt, nationalekonomiskt begrepp som används vid analys av effekten av en prisförändring.
 4. substitutionsterapi

  substitutionsterapi, ersättningsbehandling vid brist på ett visst hormon, t.ex. behandling med tyroxin vid hypotyreos, kortisol vid Addisons sjukdom, testosteron vid manlig hypogonadism och insulin vid diabetes mellitus.
 5. substitution

  substitution, term för utbyte och ersättning i många fackterminologier, i matematiken ersättande av en variabel som ingår i en formel eller ekvation med ett uttryck innehållande en eller flera andra variabler, ofta i syfte att uppnå någon form av förenkling inför fortsatta beräkningar.
 6. substitutionsprincipen

  substitutionsprincipen, utbytesregeln, inofficiell benämning på § 5 i lagen om kemiska produkter, vilken säger att kemiska produkter som kan ersättas av mindre farliga sådana skall undvikas.
 7. substitution

  substitution, term för utbyte, ersättning i många fackterminologier, inom kemin kemisk reaktionstyp vid vilken en atom eller grupp i en molekyl byts ut mot en annan.

 8. substitutionsreaktion

  substitutionsreaktion, kemisk term, detsamma som substitution.
 9. substitut

  substitu´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sub-stit-ut-et
  Svensk ordbok
 10. substitutionsmetoden

  substitutionsmetoden, inom elektroniken en mätmetod som baseras på att en okänd komponent i en krets ersätts med en känd varierbar komponent.