1. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (2015:315) varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur eller kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos.

 2. melatonin

  melatonin, ett hormon, en amin som bildas från serotonin, huvudsakligen i tallkottkörteln, och avges till blodet.
 3. laktos

  laktos, mjölksocker, en disackarid uppbyggd av galaktos som är förenad med glukos genom en β-1,4-glukosidbindning.
 4. NSAID

  NSAID, non-steroid antiinflammatory drugs, cyklooxygenashämmare, COX-hämmare, grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkningar.
 5. smärta

  smärta, obehaglig känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som associerad med vävnadsskada.
 6. biotillgänglighet

  biotillgänglighet, den andel av en nedsvald läkemedelsdos som når det allmänna blodomloppet (systemcirkulationen) och därmed har möjlighet att nå fram till sitt verkningsställe i kroppen.
 7. ecstasy

  ecstasy, Molly, ursprungligen beteckning för tabletter som innehåller den centralstimulerande och hallucigena substansen MDMA (3,4-metylendioximetamfetamin); numera kan även andra substanser ingå i ecstasytabletter.

 8. multiresistent bakterie

  multiresistent bakterie, bakterie som är resistent mot flera typer av antibiotika och därmed svårbehandlad.

 9. härdplast

  härdplast, plast som efter härdning inte kan smältas, dvs. omformas.
 10. östrogener

  östrogener, estrogener, östrogena hormoner, samlingsbenämning på en grupp kvinnliga (honliga) könshormoner.