1. gradäng

  gradäng inom arkitekturen en trappvis fördelning av en nivåskillnad, där varje gradängsteg är högre än i en vanlig gångtrappa och ungefär motsvarar normal sitthöjd (0,4–0,5 m).
 2. dam

  dam, kortspel där det gäller att bli av med sina kort och samtidigt undvika att i slutspelet ha kvar spader dam, ”Svarta Maja”, på handen.
 3. pelarbrytning

  pelarbrytning, inom bergtekniken uttag av kvarstående pelare efter malmbrytning under jord.
 4. stämföring

  stämföring, sammanfattande musikterm för de stilistiskt betingade principer som styr samspelet mellan de enskilda stämmorna i en flerstämmig sats; inom traditionell sats t.ex. bruket att undvika parallella kvinter och oktaver samt upplösa förhållningsdissonanser (jämför kvartsextackord) stegvis nedåt.
 5. hyperurbanism

  hyperurbanism (av hyper- och latin urbanus ’stads-’, ’hörande till staden’), benämning på sådana språkdrag som är resultatet av att en talare väljer att använda hyperkorrekta former i försök att undvika regional eller dialektal färgning i sitt tal.
 6. stiggjutning

  stiggjutning, gjutning av göt och gjutstycken genom tillförsel av metallsmälta underifrån till formen.
 7. Klas Klättermus

  Klas Klättermus, huvudfigur i Thorbjørn Egners barnbok ”Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen” (1953).
 8. temperaturspänning

  temperaturspänning, spänning som uppstår när en materialutvidgning eller hoptryckning orsakad av en temperaturändring hindras.
 9. körsäkerhet

  körsäkerhet, aktiv säkerhet , olycksförebyggande säkerhet, egenskap hos ett fordon vilken innebär att dess informationsförmedling (sikt, varningssignaler, synbarhet osv.) och köregenskaper (t.ex. kursstabilitet) hjälper föraren att undvika trafikolyckor.
 10. skogsbruk

  skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.