1. abskissa

  abskissa, den första koordinaten för en punkt i ett koordinatsystem, vanligen avsatt horisontellt (längs x-axeln) med negativa värden till vänster.
 2. x-axel

  x-axel, egentligen x -axel, i matematiken vanlig benämning på den horisontella axeln i ett rätvinkligt, plant koordinatsystem.
 3. abskissa

  abskissa [-skis`a] subst. ~n abskissor ORDLED: ab-skiss-an
  Svensk ordbok
 4. analytisk geometri

  analytisk geometri, den gren av geometrin i vilken man studerar räta linjer, kurvor, plan och ytor med hjälp av koordinatsystem och elementär algebra.
 5. numerisk integration

  numerisk integration, numerisk kvadratur, beräkning av det numeriska värdet av en bestämd integral.
 6. x-koordinat

  x-koordinat [ek`s-] subst. ~en ~er ORDLED: x--ko-ord-in-at-en
  Svensk ordbok
 7. ordinata

  ordina`ta subst. ~n ordinator ORDLED: ord-in-at-an
  Svensk ordbok