1. abyssala regionen

  abyssala regionen, abyssala zonen, abyssalen, sammanhängande region i alla världshav.
 2. bottentopografi

  bottentopografi, havsbottnarnas ytformer. Havet täcker 70,8 % av jordytan, och dess medeldjup är 3 730 m.
 3. djuphavsfauna

  djuphavsfauna, djurlivet i havet nedanför kontinentalsockeln.
 4. djuphavszonen

  djuphavszonen, havsbottnen under kontinentalsockelns yttre gräns på ca 200 meters djup.
 5. abyssal

  abyssa´l adj. ~t ORDLED: abyss-al
  Svensk ordbok
 6. djuphavsbottnen

  djuphavsbottnen, den del av havsbottnen som i en bottentopografisk indelning ligger på mellan 3 och 6 kilometers djup.
 7. bentalen

  bentalen, bentiska zonen, den biologiska bottenvärlden i hav och insjöar.
 8. hypabyssiska bergarter

  hypabyssiska bergarter, grupp av bergarter i jordskorpan, lokaliserade till nivåer mellan dem för djupbergarter och ytbergarter.
 9. dysfotiska zonen

  dysfotiska zonen, mindre vanligt namn på havets pelagiska skymningszon (batyalen i marinbiologisk mening), belägen mellan den solbelysta (eufotiska) och den på ett djup av ca 1 000 m begynnande totalmörka (abyssala) zonen.
 10. batypelagisk fauna

  batypelagisk fauna, de djur som lever i det fria havsvattnet, pelagialen, på vattendjup som är större än 1 000–2 000 m (den batypelagiska zonen eller abyssala regionen).