1. acceleration

  acceleration, beteckning a, hastighetsändring per tidsenhet.
 2. kinematik

  kinematik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse utan beaktande av rörelsens orsaker.
 3. tyngd

  tyngd, tyngdkraft, den kraft som i en given referensram verkar på en kropp och ger den en acceleration lika stor som den lokala tyngdaccelerationen i denna referensram.
 4. kraft

  kraft, växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd.
 5. derivata

  derivata, begrepp inom differentialkalkylen.
 6. icketermisk strålning

  icketermisk strålning, strålning utsänd genom processer som inte beror på att materian är upphettad och befinner sig i eller nära termodynamisk jämvikt.
 7. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 8. universum

  universum betyder världsalltet eller kosmos.

 9. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 10. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).