1. stretching

  stretchning, att genom töjning förlänga förkortade muskelpartier för att åstadkomma ökat rörelseomfång och förbättra prestationsförmågan.

 2. beroende variabel

  beroende variabel, matematisk term för en storhet som är en funktion av en eller flera variabler.
 3. karate

  karate, karatedo, japansk kampkonst med huvudsak slag- och sparktekniker samt blockeringar och fotsvep, men på högre nivå även vissa grepp och kast.
 4. masscentrum

  masscentrum hos en kropp är den punkt som får accelerationen a enligt Newtons andra lag F=M·a, där M är kroppens massa och F är summan av alla yttre krafter som verkar på kroppen.
 5. stöt

  stöt, kollision mellan två kroppar som växelverkar under en mycket kort tid.
 6. Eötvös experiment

  Eötvös experiment, experiment avseende den tunga och den tröga massans ekvivalens, först utfört av Loránt von Eötvös 1889.
 7. seismogram

  seismogram, kurva som visar en registrering av markens rörelser, dvs. markens förskjutning, hastighet eller acceleration som funktion av tiden.
 8. bel

  bel, beteckning B, måttenhet för dämpning, förstärkning eller nivå, uttryckt som logaritmen av ett storhetsförhållande.
 9. Galilei-transformation

  Galilei-transformation, matematiskt samband mellan lägeskoordinater och tid i ett referenssystem som rör sig med konstant hastighet och motsvarande storheter i ett referenssystem i vila (jämför dynamik).
 10. retardation

  retardation,  fartminskning, i allmänt språkbruk motsatsen till acceleration.