1. kosmogoni

  kosmogoni, läran om världsalltets uppkomst eller skapelse.
 2. musiktidskrift

  musiktidskrift, periodisk publikation med artiklar, recensioner m.m. om musik.
 3. miljötålighetsteknik

  miljötålighetsteknik, teknikområde som omfattar metoder att säkerställa och utvärdera produkters tålighet mot miljöpåverkan, t.ex. klimatmässig (fukt, temperatur), kemisk (luftföroreningar, salt), elektroteknisk (elektrostatik, elektromagnetiska fält) eller mekanisk (vibrationer, stötar, nötning).
 4. elektron

  elektron, den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd, upptäckt och identifierad 1897 av britten J.J. Thomson.
 5. kraft

  kraft, växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd.
 6. telekrigföring

  telekrigföring, militära åtgärder för att upptäcka, utnyttja, påverka, försvåra och förhindra verkan av motståndarens användning av telemedel där elektromagnetisk vågutbredning utnyttjas.
 7. elproduktionsindustri

  elproduktionsindustri, industrigren som producerar elektrisk energi.
 8. miljonprogrammet

  miljonprogrammet, sammanfattande benämning på den bostads- och bostadsbyggnadspolitik som bedrevs i Sverige under perioden 1964–75.
 9. militärteknik

  militärteknik, teknik som syftar till att utveckla, tillverka och underhålla vapen, vapenplattformar (fartyg, flygplan, stridsfordon, befästningar), stridsledningsutrustning och personlig utrustning samt att anpassa livsmedelsförsörjning och sjukvårdsutrustning för militärt bruk.
 10. pubertet

  pubertet, pubertas, kroppsliga och psykiska förändringar hos människan, vilka uppträder vid tiden för könsmognaden, dvs. hos flickor från ca 10 till ca 14 år och hos pojkar från ca 12 till ca 16 år.