1. tårvätska

  tårvätska, vätska bildad av ögats tårkörtlar med uppgift att hålla hornhinnan ständigt fuktig.

 2. vomeronasalorganet

  vomeronasalorgan, Jacobsons organ, jacobsonska organet, accessoriskt luktorgan hos vissa landryggradsdjur.

 3. accessoriusnerven

  accessoriusnerven, ”extra-nerven”, nervus accessorius, 11:e hjärnnerven, som styr kappmuskeln, musculus trapezius, och nickmuskeln, musculus sterno­cleido­mastoideus, vilka används vid höjning av skuldergördeln och vridning av huvudet.
 4. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 5. amfibolit

  amfibolit, grönsvart, medelkornig, metamorf bergart, som huvudsakligen består av amfibol (hornblände) och plagioklas (oligoklas–andesin) jämte accessoriska mineral som kvarts, biotit, granat m.fl.
 6. alkalibasalt

  alkalibasalt, alkaliolivinbasalt, finkornig, ibland porfyrisk, vulkanisk bergart, bestående av olivin, titanhaltig augit, plagioklas (labrador) samt accessoriskt uppträdande alkalifältspat, nefelin och/eller analcim.
 7. glandula

  glandula, anatomisk term för körtel, t.ex. glandula bulbourethralis, Cowpers körtel; glandula lacrimalis, tårkörtel; glandula parathyreoidea, bisköldkörtel; glandula parotis, öronspottkörtel; glandula sebacea, talgkörtel; glandula sublingualis, munbottenspottkörtel; glandula submandibularis, underkäksspottkörtel; glandula sudorifera, svettkörtel; glandula suprarenalis, binjure; glandula tarsalis, Meiboms körtel, körtel i ögonlock; glandula thyreoidea, sköldkörtel; glandula vestibularis major, Bartholins körtel; glandula vesicalis, accessorisk könskörtel hos idisslare (motsvarar sädesblåsan hos människa och vissa husdjur men har en mera kompakt körtelstruktur).
 8. tårkörtel

  tårkörtel, glandula lacrimalis, mandelstor körtel i den övre, främre delen av ögonhålan med ett tiotal utförsgångar till bindhinnan innanför övre ögonlocket.
 9. greisen

  greisen, granitisk bergart som omvandlats av heta lösningar i slutfasen av kristallisationen.
 10. granodiorit

  granodiorit, sur magmatisk djupbergart som till det yttre liknar granit.